همایش ملی بحران کم آبی و مدیریت آن در مناطق خشک ایران , 2016-02-03

عنوان : ( سنجش میزان تاب آوری کلانشهر مشهد در برابر بحران کمبود آب )

نویسندگان: طاهره صادقلو , مهسا مقدم شخصی , رویا بهشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فضاهای شهری با بحرانهای بسیاری نظیر تغییر اقلیم، سیلاب، زلزله، خشکسالی، آلودگیها و ... مواجه می باشند که از این میان خشکسالی و کم آبی یکی از مهمترین عوامل اختلال زا در فرایند توسعه فضایی و محیطی شهرها محسوب می شود. در راستای افزایش تاب آوری اجتماعات شهری با چنین بحرانهایی عوامل بسیاری تاثیر گذار می باشد. مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تاب آوری کلانشهر مشهد به عنوان یکی از شهرهای کلیدی و بزرگ ایران است. برای این منظور از روش کتابخانه ای و میدانی اقدام به بررسی موضوع و طراحی پرسشنامه جهت گردآوری داده در میان مناطق سیزده گانه شهر مشهد شده است. نتایج تحلیل داده های گرد آوری شده از میان 124 پاسخگو که براساس فرمول کوکران برای مطالعه انتخاب شده و توسط آزمونهای آماری تی تک نمونه ای، کروسکال والیس و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفته اند بیانگر پایین بودن تاب آوری شهر مشهد در ابعاد پنجگانه زیرساختی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی در برابر بحران آب می باشد.

کلمات کلیدی

, بحران کم آبی, تاب آوری, توسعه شهری, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060669,
author = {صادقلو, طاهره and مقدم شخصی, مهسا and بهشتی, رویا},
title = {سنجش میزان تاب آوری کلانشهر مشهد در برابر بحران کمبود آب},
booktitle = {همایش ملی بحران کم آبی و مدیریت آن در مناطق خشک ایران},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بحران کم آبی، تاب آوری، توسعه شهری، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش میزان تاب آوری کلانشهر مشهد در برابر بحران کمبود آب
%A صادقلو, طاهره
%A مقدم شخصی, مهسا
%A بهشتی, رویا
%J همایش ملی بحران کم آبی و مدیریت آن در مناطق خشک ایران
%D 2016

[Download]