هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬های شهر دوستدار سالمند )

نویسندگان: طاهره صادقلو , مهدی بازرگان , مهسا مقدم شخصی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به مدد توسعه بهداشت و درمان، افزایش آگاهی و خودآگاهی انسان، مدیریت بدن و حمایت های اجتماعی امروزه شمار بسیاری از مردان و زنان دوره سالمندی را تجربه می کنند که خود نیازمند ارائه مجموعه خدمات و امکانات ویژه و فراهم آوردن محیط خاص برای سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان می باشد. از سویی همسویی این پدیده با پدیده شهرنشینی ضرورت توجه به آن را دو چندان نموده است. بر این¬اساس، مجموعه معیارهایی به عنوان معیارهای سالمندمحوری مبنای توسعه، برنامه¬ریزی و مدیریت فضاهای شهری قرار می گیرد. لذا هدف پژوهش حاضر سنجش معیارها و ویژگیهای طراحی یک شهر دوستدار سالمند در وهله اول، و در گام دوم بررسی میزان انطباق کلانشهر مشهد به عنوان یکی از مراکز شهری گسترده با این معیارها می باشد. برای این منظور از روش شناسی توصیفی و تحلیلی با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است که نتایج تحقیق از میان 120 سالمند مناطق سیزده گانه شهر مشهد حاکی از پایین بودن سطح معیارها و مولفه های هشت گانه تدوین شده در سه بعد کیفیت فضای شهری، خدمات بهداشتی- اجتماعی و زیرساختهای فضایی در این کلانشهر می باشد. همچنین نتایج رگرسیون خطی چند متغیره بین مولفه های هشت گانه تعریف شده برای شهر سالمند محور و میزان رضایت سالمندان از خدمات ارائه شده در شهر مشهد نیز بیانگر این است که از دیدگاه آنان مولفه های منظر شهری، طراحی فضایی، مبلمان و خدمات بهداشتی بیشترین تاثیر را در رضایت سالمندان داشته است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: سالمندی, شهر دوستدار سالمند, توسعه شهری, کلانشهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060683,
author = {صادقلو, طاهره and بازرگان, مهدی and مقدم شخصی, مهسا},
title = {سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬های شهر دوستدار سالمند},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: سالمندی، شهر دوستدار سالمند، توسعه شهری، کلانشهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬های شهر دوستدار سالمند
%A صادقلو, طاهره
%A بازرگان, مهدی
%A مقدم شخصی, مهسا
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]