رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (13), سال (2016-9) , صفحات (23-34)

عنوان : ( ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه )

نویسندگان: مهدی طالب پور , مجتبی رجبی , محمد مصلی نژاد , محمدعلی صاحبکاران , مهرداد صمصامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران براساس کیفیت کارکرد و نتیجه بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی _ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را تماشاگران شرکت‌کننده در بازی‌های چهار تیم لیگ برتر هندبال ایران در فصل 94ـ1393 تشکیل می‌دادند. براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 0/05 = α، تعداد 380 تماشاگر به‌عنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه تئودوراکیس و همکاران (2012) بود. 10 نفر از استادان صاحب‌نظر و کارشناسان باسابقۀ هندبال روایی صوری و محتوایی ابزار را تأیید کردند و پایایی درونی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی شد (0/91 =α). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در سطح معناداری 0/05P≤ استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای کیفیت نتیجه (0/232=β) و کیفیت کارکردی (0/318=β) می‌توانند 0/170 درصد از تغییرات متغیر نیات رفتاری تماشاگران را پیش‌بینی کنند. ازاین‌رو مسئولان و برگزارکنندگان مسابقات باید به متغیرهای کیفیت کارکردی و کیفیت نتیجه توجه بیشتری داشته باشند تا تماشاگران بیشتری برای تماشای مسابقات به سالن‌ها ورزشی بیایند.

کلمات کلیدی

, تماشاگران, کیفیت کارکردی, کیفیت نتیجه, نیات رفتاری, هندبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060691,
author = {طالب پور, مهدی and رجبی, مجتبی and مصلی نژاد, محمد and صاحبکاران, محمدعلی and صمصامی, مهرداد},
title = {ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {13},
month = {September},
issn = {2423-3293},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {تماشاگران، کیفیت کارکردی، کیفیت نتیجه، نیات رفتاری، هندبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه
%A طالب پور, مهدی
%A رجبی, مجتبی
%A مصلی نژاد, محمد
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A صمصامی, مهرداد
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2016

[Download]