تحقیقات جغرافیایی, دوره (31), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (32-49)

عنوان : ( تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بازارهای رقابتی گردشگری، تلاش برای جذب گردشگر توسط مقصدهای مختلف بعنوان یک هدف راهبردی تلقی می¬شود. یکی از روشهای جذب گردشگر به مقصد، توجه به ارتقاء کیفی محیط می¬باشد. زیرا گردشگران با توجه به ماهیت گردشگری، به دنبال تفریح و گذران اوقات فراغت توام با لذت می¬باشند. برای این منظور، عمدتا بدنبال یافتن مقصدهایی هستند که از بالاترین سطح کیفیت محیطی برخوردار باشند. بر این اساس این مطالعه بدنبال بررسی میزان نقش کیفیت¬محیطی در 16 روستاهای مقصد گردشگری دهستان لواسان کوچک بعنوان گردشگاه¬های شهر تهران می¬باشد. برای این منظور از روش¬شناسی توصیفی- تحلیلی از طریق داده¬های کتابخانه¬ای و میدانی استفاده شده است. داده¬های جمع¬آوری شده از 384 نمونه گردشگر نشان داد که گردشگران در سطح معناداری آلفا 05/0 از کیفیت¬محیطی روستاهای مورد مطالعه در زمینه هر چهار مولفه کیفیت¬محیطی، رضایتمندی داشته و بیشترین مقدار آن مربوط به بعد مولفه معنایی و ادراکی(با میانگین 18/4) بوده و در رتبه دوم مولفه زیباشناختی و فرمی(با میانگین 49/3) قرار دارد. در ضمن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز نشان می¬دهد که بیشترین اثرکلی مربوط به مولفه کیفیت معنایی و ادراکی با میزان(645/0) داشته و مولفه کیفیت زیست محیطی با میزان(241/0) دارای کمترین اثر بر جذب گردشگر به مقاصد روستایی می¬باشد. بنابراین می¬توان گفت که کیفیت¬محیطی روستاهای مقصد در جنبه¬های مختلف تاثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد که تقویت آن می¬تواند روستاها را در بازار رقابتی جذب گردشگر و همچنین کمک به انتخاب گردشگران تاثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, کیفیت محیطی, جذب گردشگر, دهستان لواسان کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060692,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره},
title = {تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2016},
volume = {31},
number = {2},
month = {September},
issn = {1019-7052},
pages = {32--49},
numpages = {17},
keywords = {گردشگری روستایی، کیفیت محیطی، جذب گردشگر، دهستان لواسان کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2016

[Download]