مجلس و راهبرد, دوره (23), شماره (85), سال (2016-6) , صفحات (107-141)

عنوان : ( تحلیل آثار پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون شیوه¬های مختلفی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مورد توجه قرار گرفته که یکی از مهمترین آنها، هدفمندسازی یارانه¬ها و هدایت بخشی از سرمایه¬های ملی به طبقات پایین اجتماعی برای کاهش فاصله¬ها می¬باشد. هدف اصلی آن توانمندسازی گروه¬های هدف، فقرا و روستاییان می¬باشد تا از این طریق تغییراتی در سطح کیفیت زندگی خانوار شکل گیرد. لذا در این مطالعه تلاش شد تا با گذشت چندین سال از پرداخت یارانه¬های نقدی در کشور، میزان اثرگذاری آن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش¬شناسی تحقیق از نوع تحلیلی- تبیینی می¬باشد. جمع¬آوری داده¬ها با استفاده از پرسشنامه بر اساس شاخصهای 14 گانه صورت گرفت. برای این منظور، 364 خانوار روستایی، در 15 نقطه روستایی بعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته¬ها با آزمون ویلکاکسون نشان می¬دهد که از بین 47 گویه مورد مطالعه، 21 گویه دارای سطح معناداری پایین¬تر از آلفا 05/0 بوده و نشان دهنده تفاوت ایجاد شده توسط دریافت یارانه های نقدی نسبت به قبل از دریافت یارانه در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می¬باشد. همچنین، تفاوت معناداری بدست آمده از آزمون T، در سطح آلفا 05/0 نشان می¬دهد که دریافت یارانه¬های نقدی تنها در زمینه 4 شاخصهای کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

, هدفمندسازی, یارانه ها نقدی, کیفیت زندگی, خانوار روستایی, دهستان شیرینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060694,
author = {سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تحلیل آثار پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی},
journal = {مجلس و راهبرد},
year = {2016},
volume = {23},
number = {85},
month = {June},
issn = {2322-1860},
pages = {107--141},
numpages = {34},
keywords = {هدفمندسازی، یارانه ها نقدی، کیفیت زندگی، خانوار روستایی، دهستان شیرینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آثار پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J مجلس و راهبرد
%@ 2322-1860
%D 2016

[Download]