رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (3), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (73-84)

عنوان : ( بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد )

نویسندگان: بهاره قلی زاده , مهدی طالب پور , محمد کشتی دار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، اقدامات بازاریابی در بسیاری از باشگاه­ های حرفه ­ای برای حفظ مشتریان و افزایش ارتباط بیشتر با آنها بیش از پیش آشکار، و به یکی از اولویت­ های اصلی آنها تبدیل شده است. هدف از این تحقیق پیش‌بینی رفتا­ر ­خرید مشتریان از طر­یق نقش باز­اریابی رابطه­‌مند در باشگاه­‌های تندرستی بانوان مشهد بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل مشتریان باشگاه­­­ های تندرستی بانوان مشهد به تعداد 91 باشگاه بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه­ ای و طبقه­ ای با تخصیص مناسب با توجه به فرمول کوکران 54 با­شگاه و 350 نفر به‌عنوان نمونۀ نهایی به‌صورت تصادفی انتخاب شد. بر­­­­­­­­ا­ی جمع‌آوری داده­ ها از دو پرسشنامۀ استاند­ارد بازاریابی رابطه‌مند کیم (RM) (2008) و پرسشنامۀ رفتار خرید کیم (CB) (2008) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزارهای اس پی اس اس، با نسخۀ 18 و لیزرل، با نسخۀ50. 8 استفاده شد. یافته­­­­­ ها نشان داد بازاریابی رابطه‌مند، رابطۀ معناداری با رفتار­ خرید مشتریان باشگاه‌های تندرستی بانوان دارد. با توجه به یافته­ ها توصیه می­شود باشگاه­ها با استفاده از کارشناسان متخصص بازاریابی ورزشی و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، جهت افزایش حضور مجدد مشتریان صحه بگذارند.

کلمات کلیدی

, اعتماد, باشگاه های تندرستی, تمایل به حضور مجدد, راهکارهای بازاریابی ارتباطی, رفتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060695,
author = {قلی زاده, بهاره and طالب پور, مهدی and محمد کشتی دار},
title = {بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {10},
month = {January},
issn = {2423-3293},
pages = {73--84},
numpages = {11},
keywords = {اعتماد، باشگاه های تندرستی، تمایل به حضور مجدد، راهکارهای بازاریابی ارتباطی، رفتار مصرف‌کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد
%A قلی زاده, بهاره
%A طالب پور, مهدی
%A محمد کشتی دار
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2016

[Download]