دانش سرمایه گذاری, دوره (3), شماره (19), سال (2016-12) , صفحات (145-170)

عنوان : ( تحلیل و اولویت بندی تمایل روستاییان به هزینه کرد یارانه های نقدی در پروژه های عمرانی و توسعه ای مناطق روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از راه¬های مناسب برای کمک به دولت، مشارکت اقتصادی مردم در فعالیتهای توسعه¬ای از طریق سرمایه¬گذاریهای خرد در قالب رویکرد مشارکتی می¬باشد. از مهمترین زمینه¬های سرمایه¬گذاری روستاییان می¬تواند در قالب اختصاص یارانه-های نقدی خانوار به پروژه¬های عمرانی و توسعه¬ای در سطح روستا می¬باشد. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده تا میزان تمایل به سرمایه¬گذاری روستاییان و همچنین زمینه¬های سرمایه¬گذاری آنها با روش شناسی توصیفی و تحلیلی در بین 339 خانوار روستاهای دهستان بزینه¬رود شهرستان خدابنده مورد مطالعه قرار گرفت. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که حدود 78 درصد از نمونه¬های روستایی مورد مطالعه تمایل به هزینه¬کرد یارانه ها در پروژه های عمرانی می¬باشند. شدت تمایل به مشارکت اقتصادی در سرمایه¬گذاریهای عمرانی و توسعه¬ای 56/89 درصد می¬باشد که قابل توجه است. همچنین در بررسی رابطه تمایل به سرمایه¬گذاری با ویژگیهای جامعه روستایی نشان دهنده وجود رابطه بین آنها می¬باشد که تایید کننده انگیزه و تمایل به سرمایه¬گذاری نیز می¬باشد. در بررسی زمینه¬های و اولویتهای تمایل به سرمایه¬گذاری نتایج بدست آمده می¬توان گفت که روستاییان تمایل به انجام سرمایه¬گذاری مشارکتی از طریق هزینه¬کرد یارانه¬ها در همه زمینه¬های برای توسعه، آبادانی و عمران روستایی داشته و اولویت اولیه آنها با مدل چد شاخصه پرومتی مشخص می¬کند که "سرمایه¬گذاری در فعالیتهای دامپروری روستایی" می¬باشد.

کلمات کلیدی

, یارانه ها, هزینه گرد یارانه, تمایل به سرمایه گذاری, تویعه روستایی, مدل پرومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060696,
author = {سجاسی قیداری, حمداله},
title = {تحلیل و اولویت بندی تمایل روستاییان به هزینه کرد یارانه های نقدی در پروژه های عمرانی و توسعه ای مناطق روستایی},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2016},
volume = {3},
number = {19},
month = {December},
issn = {2322-5777},
pages = {145--170},
numpages = {25},
keywords = {یارانه ها، هزینه گرد یارانه، تمایل به سرمایه گذاری، تویعه روستایی، مدل پرومتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و اولویت بندی تمایل روستاییان به هزینه کرد یارانه های نقدی در پروژه های عمرانی و توسعه ای مناطق روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2016

[Download]