پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (5), شماره (11), سال (2017-1) , صفحات (57-72)

عنوان : ( بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمدعلی صاحبکاران , محمد مصلی نژاد , مجتبی رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی ورزش در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش، همة دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شدند که تعداد آنها 24078 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 05/0=α، 380 نفر به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة جامی الاحمدی (1393) بود که از پنج عامل اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی و انگیزاننده‌ها تشکیل شده است. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و همچنین متوسط پایایی درونی برای پنج عامل پرسشنامه 812/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (شامل درصد، میانگین، انحراف استاندارد و منحنی احتمال نرمال) و آمار استنباطی (شامل آزمون استودنت تک‌نمونه‌ای، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان هر پنج عامل اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی و انگیزاننده‌ها می‏توانند بر نهادینه‌سازی ورزش در بین دانشجویان مؤثر باشند. از این روی، لازم است مسئولان به این موضوعات توجه کافی داشته باشند.

کلمات کلیدی

نهادینه سازی؛ ورزش همگانی؛ دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060698,
author = {طالب پور, مهدی and صاحبکاران, محمدعلی and مصلی نژاد, محمد and رجبی, مجتبی},
title = {بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {11},
month = {January},
issn = {2538-2721},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {نهادینه سازی؛ ورزش همگانی؛ دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A طالب پور, مهدی
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A مصلی نژاد, محمد
%A رجبی, مجتبی
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2017

[Download]