پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-5) , صفحات (15-28)

عنوان : ( تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمد غلامپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل و تبین نگرش های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده­های تربیت­بدنی کشور می­باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است و به شکل میدانی اجرا شده­است. جامعه آماری این تحقیق، تمام دانشکده‌های تربیت بدنی کشور در سه حوزه مدیریت، کارکنان و اعضاء هیئت علمی می­باشند. به منظور نمونه‌گیری، افراد به صورت تصادفی طبقه­ای مشخص شدند.به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسش نامه اطلاعات فردی، رضایت شغلی (JDI)، تعهدسازمانی (OCQ) و دلبستگی شغلی (JIQ)استفاده­گردید. این پرسش نامه­ها برای 231 نفر ارسال، و در مجموع 201 پرسش نامه برگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار و...) و استنباطی (از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کولوموگراف-اسمیرنوفوآنوا جهت تحلیل واریانس) و برای برآورد پایایی پرسش نامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از متوسط بودن سطح نگرش­های شغلی در کل نمونه تحت بررسی است. نتایج بررسی نشان می­دهد که حوزه مدیریتی در رضایت شغلی و حوزه هیئت علمی در تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی ازمیانگین بالاتری برخودار بودند. نتایج تحقیق ارتباط مثبت و همبستگی در سطح معناداری (001/0 >p) بین متغیرهای اصلی تحقیق را نشان­داد. برنامه­ریزان نبایستی صرفاً به نتیجه و نوع رفتار و نحوه برخورد به شاغلان توجه نمایند، بلکه لازم است جهت بهبود رفتارهای سازمانی به شیوه­ای علمی به بررسی نگرش­های مهم و اثرگذار شغلی بپردازند.

کلمات کلیدی

نگرش شغلی؛ تعهد سازمانی؛ رضایت شغلی؛ دلبستگی شغلی؛ دانشکده تربیت‌بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060699,
author = {طالب پور, مهدی and محمد غلامپور},
title = {تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {May},
issn = {2538-2721},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {نگرش شغلی؛ تعهد سازمانی؛ رضایت شغلی؛ دلبستگی شغلی؛ دانشکده تربیت‌بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور
%A طالب پور, مهدی
%A محمد غلامپور
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2014

[Download]