تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (189-202)

عنوان : ( تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی )

نویسندگان: محمدرضا کریمی , مهدی طالب پور , علیرضا حدادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه حمایت گری ورزشی در جهان به صنعتی بزرگ تبدیل‌شده به‌طوری‌که میلیاردها دلار در سال در این حوزه توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. ازاین‌رو پژوهش‌ها در این زمینه به‌سرعت در حال افزایش است. پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه حمایت گری ورزشی بیشتر به چرایی این پدیده پرداخته است و درزمینه نحوه کارکرد حمایت گری ورزشی در میان طرفداران خلأهای پژوهشی خصوصاً در ایران دیده می‌شود. رابطه مناسب هواداران و حامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمایت گری ورزشی است که سبب اثربخشی حمایت گری می‌گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدلی است که رفتار هوادار ورزشی را در حمایت گری ورزشی توصیف کند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که به شکل میدانی انجام‌شده است. همچنین ازنظر هدف کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری پژوهش هواداران حاضر در رویداد ورزشی تیم هندبال موسسه مالی ثامن‌الحجج (ع) بوده‌اند که با روش نمونه آماری در دسترس انتخاب گردیدند (N=234). ابزار پژوهش، پرسشنامه آلکساندریس و تستسو (2012) بود که روایی آن توسط اساتید متخصص تأیید گردید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد؛ و همچنین جهت برازش مدل مفهومی پژوهش از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار آموس 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل مفهومی موردمطالعه در جامعه آماری پژوهش با توجه به شاخص‌های برازش دارای تناسب مطلوبی می‌باشد. همچنین تعلق تیمی رابطه معنادار و مستقیمی با تصویر حامی داشت و از طرفی تصویر حامی به‌عنوان متغیر واسط رابطه معنادار و مستقیمی بر نیت خرید مشتری را نشان داد.

کلمات کلیدی

حمایت گری ورزشی؛ هواداران؛ مدل معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060701,
author = {کریمی, محمدرضا and طالب پور, مهدی and حدادیان, علیرضا},
title = {تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {189--202},
numpages = {13},
keywords = {حمایت گری ورزشی؛ هواداران؛ مدل معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی
%A کریمی, محمدرضا
%A طالب پور, مهدی
%A حدادیان, علیرضا
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2016

[Download]