دانشگاه علوم پزشکی فسا- Journal of Fasa University of Medical Sciences, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (113-119)

عنوان : ( کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی )

نویسندگان: مهدیه مالکی , محمدرضا نصیری , مجتبی طهمورث پور , کیارش قزوینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین پاتوژن گوارشی است که نیمی از مردم دنیا را آلوده ساخته و مهمترین علت بیماریهای معدهای-رودهای از جمله گاستریک مزمن، زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما است. ژن CagA )سیتوتوکسین مرتبط با ژن A ( یکی از مهمترین شاخصهای بیماری زای این باکتری است. هدف از این تحقیق ساخت ناقل نوترکیب حامل نواحی آنتیژنیک ژن CagA و بیان آن در میزبان بیانی میباشد. مواد و روشها: برای رسیدن به این هدف بر اساس برنامههای بیوانفورماتیکی ناحیهای از ژن CagA که دارای بالاترین خاصیت آنتیژنیک بود شناسایی شده و بر اساس آن قطعهای به طول 996 جفت باز با استفاده از روش PCR تکثیر شد. این قطعه با استفاده از هضم آنزیمی در ناقل pET32a کلون و سپس به داخل باکتری E.coli سویه BL2I(DE3) ترنسفورم و بیان گردید. نتایج: نتایج توالی یابی کلونینگ موفق ژن CagA را در حامل بیانی نشان داد. وزن مولکولی پروتئین نوترکیب تولید شده بر روی ژل SDS-PAGE ، 57 کیلو دالتون بر آورد شد و صحت بیان پروتئین تایید گردید. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کلونینگ ناحیه اپی توپی مورد نظر با موفقیت انجام شده و احتمالا میتوان پروتئین نو ترکیب به دست آمده را به عنوان کاندیدای مناسبی برای تولید IgY حاصل از مرغهای ایمن شده برای کنترل عفونت هلیکوباکتر پیلوری در انسان، طراحی کیتهای تشخیصی و تولید واکسن هلیکوباکترپیلوری معرفی نمود .

کلمات کلیدی

, هلیکوباکتر پیلوری, ناحیه آنتی ژنیک, CagA, پروتئین نوترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060702,
author = {مالکی, مهدیه and نصیری, محمدرضا and طهمورث پور, مجتبی and کیارش قزوینی},
title = {کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی فسا- Journal of Fasa University of Medical Sciences},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5105},
pages = {113--119},
numpages = {6},
keywords = {هلیکوباکتر پیلوری، ناحیه آنتی ژنیک، CagA، پروتئین نوترکیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی
%A مالکی, مهدیه
%A نصیری, محمدرضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A کیارش قزوینی
%J دانشگاه علوم پزشکی فسا- Journal of Fasa University of Medical Sciences
%@ 2228-5105
%D 2016

[Download]