تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (7), شماره (23), سال (2016-12) , صفحات (111-128)

عنوان : ( واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده , لیلا نجفیان رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهاد اداری یکی از ملزومات تداوم ساختار سیاسی حکومت است. امری که در تثبیت اقتدار خلافت اموی و عباسی(عصر اول) نقش داشته‌است. با توجه به تکوین نظام اداری در دوره‌ی اموی و استمرار قدرت بنی‌امیه تا حدود یک قرن و نیز تکامل این نظام در دوره‌ی عباسی، پژوهش حاضر سعی دارد تا به واکاوی نقش، تأثیر و رابطه‌ی متقابل دیوانسالاری و اقتدار سیاسی در استمرار قدرت خلافت اموی و عباسی بپردازد. یافته‌های این پژوهش که به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مفهوم اقتدار سنتی وبر انجام شده‌است، نشان می‌دهد که حکومت اموی با الگوبرداری از نظام اداری امپراطوری‌های ساسانی و بیزانس، مشخصات پاتریمونیالیسم یافت. اما مشکلات داخلی، اختلاف‌های مذهبی و نابرابری اجتماعی از موانع عمده‌ی ارتقاء دیوانسالاری در این دوره بود. درحالی‌که حکومت عباسی با اقتدار خلیفه، تقسیم وظایف، گسترش دواوین، تمرکز نظام اداری و کنترل دیوانسالاران توسعه یافت؛ شیوه‌ی حکومتی‌ای که وبر آن را نظام پاتریمونیال–بوروکراتیک نامیده‌است.

کلمات کلیدی

, دیوانسالاری, ساختار سیاسی, خلافت اموی, خلافت عباسی, اقتدار سنتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060704,
author = {فرخنده زاده, محبوبه and نجفیان رضوی, لیلا},
title = {واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {23},
month = {December},
issn = {2252-0538},
pages = {111--128},
numpages = {17},
keywords = {دیوانسالاری، ساختار سیاسی، خلافت اموی، خلافت عباسی، اقتدار سنتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A نجفیان رضوی, لیلا
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2016

[Download]