علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (341-351)

عنوان : ( تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب )

نویسندگان: الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , الیاس سلطانی , ناصر مجنون حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر خشکی و دما بر سرعت جوانه زنی بذرهای بادرنجبویه آزمایشی در دماهای

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, تنش خشکی, دماهای مهم, جوانه زنی, مدل های رگرسیونی غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060712,
author = {الهام نوذرپور and توکل افشاری, رضا and الیاس سلطانی and ناصر مجنون حسینی},
title = {تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4811},
pages = {341--351},
numpages = {10},
keywords = {بادرنجبویه، تنش خشکی، دماهای مهم، جوانه زنی، مدل های رگرسیونی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب
%A الهام نوذرپور
%A توکل افشاری, رضا
%A الیاس سلطانی
%A ناصر مجنون حسینی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2016

[Download]