دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار , 2016-02-18

عنوان : ( پتانسیل سنجی انرژی باد درخراسان رضوی مطالعه موردی(مشهد،نیشابور،خواف) )

نویسندگان: زهره زنده دل رودی , آذر زرین , رضا دوستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسالهای اخیراستفاده ازانرژی های پاک وتجدیدپذیرازجمله انرژی باد بدلیل محدودیت ها ومشکلات بهره برداری ازسوختهای فسیلی به یکی از استراتژی های مهم کشورتبدیل شده است. دراین تحقیق کوشیدیم تابادیدگاهی جغرافیایی به پتانسیل سنجی وتحلیل انرژی موجوددر بادهای منطقه مشهد، نیشابورو خواف بپردازیم .از این رو ابتدا به ساختارو عملکرد باد و سپس به ارزیابی و توان بادو امکان احداث وبهره گیری اقتصادی از انرژی باد برای منطقه های مورد مطالعه پرداخته ایم. پژوهش حاضر به استفاده ازمتغیرهای اقلیمی ایستگاههای مناطق مورد مطالعه ،داده های سمت وسرعت باد دریک دوره آماری انجام گرفته است. . نتایج تحقیق نشان دهنده آنست بیشترین سرعت باد درایستگاه مشهدو نیشابور5-3متر بر ثانیه و جهت باد غالب90(شرقی)و میانگین سرعت وجهت آنها135متربرثانیه بوده اما درایستگاه خواف بیشترین سرعت باد9-8 متربرثانیه و جهت باد غالب180(جنوبی) و میانگین سرعت وجهت باد90متربرثانیه بوده است که میتوان از آن جهت انجام پروژه های تاسیس نیروگاه های بادی کمک گرفت. در این مطالعه از داده های باد ایستگاههای سینوپتیک مناطق مورد مطالعه طی دوره آماری 2009-2007استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های بادسنجی بکمک نرم افزار windroseنشان داده شده است که جهت بادهای غالب درایستگاه های مشهدو نیشابور شباهت زیادی بهم دارند اما در ایستگاه خواف متفاوت است

کلمات کلیدی

, انرژی باد, خراسان رضوی , پتانسیل سنجی , سمت وسرعت باد , نرم افزارwindrose
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060716,
author = {زنده دل رودی, زهره and زرین, آذر and دوستان, رضا},
title = {پتانسیل سنجی انرژی باد درخراسان رضوی مطالعه موردی(مشهد،نیشابور،خواف)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تاکستان, ايران},
keywords = {انرژی باد،خراسان رضوی ،پتانسیل سنجی ، سمت وسرعت باد ،نرم افزارwindrose},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل سنجی انرژی باد درخراسان رضوی مطالعه موردی(مشهد،نیشابور،خواف)
%A زنده دل رودی, زهره
%A زرین, آذر
%A دوستان, رضا
%J دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]