علوم اجتماعی, دوره (13), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (109-129)

عنوان : ( تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد )

نویسندگان: مجید کوششی , محمد میرزائی , ابوالقاسم پوررضا , غلامرضا حسنی درمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: بررسی حاضر به منظور تبیین تاثیر عوامل جمعیتی و اجتماعی بر روی سطح سلامت سالمندان 60 سال و بالاتر در شهر مشهد صورت گرفته است،چارچوب نظری با رویکردی بین رشته ای مبتنی بر نظریه گذار جمعیتی و سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق پیمایشی و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. حجم نمونه آمار ی 570 نفر و ابزار سنجش پرسشنامه استاندارد سلامت SF36 بوده که برای جمع آماری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شده است.سازه سنجش سرمایه اجتماعی براساس مفاهیم نظریه پاتنام وکلمن تنظیم گردیده است و در سنجش اعتبار سازه های پرسشنامه علاوه براستفاده ازشیوه اعتبار محتوی از طریق تحلیل عاملی سازها تایید گردیده است همچنین تایید پایایی درونی پرسشنامه توسط ضریب الفای کرنباخ بوده و تجزیه و تحلیل دادها ازطریق روش های آماری (آزمون های تک متغیره ،رگرسیون چند متغیره، و در انتها معادلات ساختاری وتحلیل مسیر) با کمک دو نرم افزار SPSS و EQS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد، سلامت سالمندان در شهر مشهد درحد متوسط است .اما سلامت مردان بیشتر از زنان است. تحصیلات بالاتر، دارای همسر بودن ،وضعیت اقتصادی مطلبو بتر برسلامت تاثیر مثبتی دارد .افزیش میزان انزوای اجتماعی وسن رابطه منفی با میزان سلامت سالمندان داشته است. سرمایه اجتماعی بعنوان موثرترین متغیر 20 درصد از تغییرات سلامت سالمندان را تبیین کرده و در مجموع 37 درصد تغییرات سلامت توسط متغیرهای تحقیق حاضر تبیین شده است.

کلمات کلیدی

, سلامت, سالخوردگی, سالمندان , سرمایه اجتماعی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060721,
author = {مجید کوششی and محمد میرزائی and ابوالقاسم پوررضا and حسنی درمیان, غلامرضا},
title = {تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {109--129},
numpages = {20},
keywords = {سلامت، سالخوردگی، سالمندان ،سرمایه اجتماعی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد
%A مجید کوششی
%A محمد میرزائی
%A ابوالقاسم پوررضا
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]