پزشکی ارومیه, دوره (27), شماره (7), سال (2016-10) , صفحات (589-597)

عنوان : ( بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انعقادی انسانی در سلولهای کلیه انسان )

نویسندگان: محمد رضا سام , علی رضا زمردی پور , علی اکبر حداد مشهد ریزه , مهدی قربانی , غلامعلی کاردر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشزمینه و هدف: نقص در عملکرد فاکتور 9 منجر به بیماری هموفیلی B میگردد. استفاده از فرآوردههای پلاسمایی جهت جلوگیری از خونریزی، خطر انتقال عوامل عفونی را افزایش میدهد. بنابراین امروزه استفاده از فاکتور 9 نوترکیب، بهعنوان جایگزین مناسب نوع پلاسمایی آن مطرح شده است. بهمنظور بیان و تولید فاکتور 9 نوترکیب، استفاده از یک وکتور بیانی با توالیهای تنظیمی سیس مناسب ازجمله توالیهای اینترونی لازم است. مواد و روش کار: 4 وکتور پلاسمیدی بیانکننده فاکتور 9 که فاقد و واجد اینترونهای ژن بتا گلوبین (در جایگاه معادل خود در cDNA فاکتور 9 ) ساخته شدندو با روش لیپوفکشن به سلولهای Hek-293T ترانسفکت شدند. سپس کارایی پلاسمیدها در بیان فاکتور 9 با انجام آزمون الایزا بر محیط کشت سلولها در روز متوالی پس از ترانسفکشن و نیز آزمون نیمه کمی RT-PCR انجام پذیرفت. یافته ها: در روز سوم پس از ترانسفکشن، بالاترین بیان فاکتور 9 از سازه ژنی بدون اینترون و سازه ژنی دارای اینترون 1 بتا گلوبین به دست آمد. در بیان فاکتور 9 اینترون 1 بتا گلوبین مؤثرتر از اینترون 2 آن بود. همچنین بر مبنای نتایج RT-PCR نیمه کمی، بالاترین میزانmRNA از سازه ژنی بدون اینترون بهدست آمد. بحث و نتیجهگیری: سازههای ژنی بدون اینترون و دارای اینترون 1 ژن بتا گلوبین، کاراترین سازهها در بیان فاکتور 9 بودند. استفاده از اینترونهای بتا گلوبین در cDNA فاکتور 9 بیان این پروتئین را در مقایسه با سازه ژنی بدون اینترون کاهش داد. این کاهش بیان را میتوان با احتمال، به اسپلایسینگ نادرست اینترونهای بتا گلوبین در cDNA فاکتور 9 نسبت داد.

کلمات کلیدی

, هموفیلی B, فاکتور 9 انعقادی, اینترونهای ژن بتا گلوبین, وکتور پلاسمیدی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060729,
author = {محمد رضا سام and علی رضا زمردی پور and حداد مشهد ریزه, علی اکبر and مهدی قربانی and غلامعلی کاردر},
title = {بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انعقادی انسانی در سلولهای کلیه انسان},
journal = {پزشکی ارومیه},
year = {2016},
volume = {27},
number = {7},
month = {October},
issn = {3727-1027},
pages = {589--597},
numpages = {8},
keywords = {هموفیلی B، فاکتور 9 انعقادی، اینترونهای ژن بتا گلوبین، وکتور پلاسمیدی، Hek-293T},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انعقادی انسانی در سلولهای کلیه انسان
%A محمد رضا سام
%A علی رضا زمردی پور
%A حداد مشهد ریزه, علی اکبر
%A مهدی قربانی
%A غلامعلی کاردر
%J پزشکی ارومیه
%@ 3727-1027
%D 2016

[Download]