پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (255-279)

عنوان : ( انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این مقاله، زمینه‌یابی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه‌ها با راهبرد‌های وظیفه‌ای و عملیاتی مدیریت دانش و راهبرد فرهنگ سازمانی در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های دانشگاهی است. طراحی و برازش الگوی هماهنگی راهبردی پژوهش، به مدیران در سطوح مختلف دانشگاه‌ها، به‌ویژه مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی کمک می‌کند تا ابزار مناسبی به‌منظور هماهنگی راهبرد‌های سطوح عملیاتی و وظیفه‌ای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی با راهبرد اصلی دانشگاه‌ها و راهبرد فرهنگ سازمانی حاکم بر آن را در اختیار داشته باشند. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا و ابزار سیاهه‌وارسی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. پس از تحلیل محتوای متون و گردآوری مبانی نظری، ۸ نفر از اعضاء هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به سیاهه وارسی پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از سیاهه وارسی، نشان‌دهنده میزان انطباق بالای درونی و ببرونی هر نوع راهبرد پیشنهاد‌شده با نوع مشابه خود در انواع راهبرد‌های مورد مطالعه ود. این به معنای برازش نظری و مفهومی الگوی پیشنهادی پژوهش است.

کلمات کلیدی

هماهنگی; راهبرد اصلی دانشگاه; راهبرد‌های وظیفه‌ای; راهبرد‌های عملیاتی; مدیریت دانش; فرهنگ سازمانی; کتابخانه‌های دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060740,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and پریرخ, مهری and فتاحی, سیدرحمت اله and رحیم نیا , فریبرز},
title = {انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-6344},
pages = {255--279},
numpages = {24},
keywords = {هماهنگی; راهبرد اصلی دانشگاه; راهبرد‌های وظیفه‌ای; راهبرد‌های عملیاتی; مدیریت دانش; فرهنگ سازمانی; کتابخانه‌های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A پریرخ, مهری
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2015

[Download]