علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (18), شماره (2), سال (2016-11) , صفحات (379-396)

عنوان : ( حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه) )

نویسندگان: مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شهناز دانش , بیت اله اکبری مقدم , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی هوای شهری یکی از بزرگ­ترین پیامد­های شهرنشینی می­باشد که در نتیجه آن هر روز بر تعداد افرادی که بر اثر ناراحتی­های تنفسی، قلبی و ریوی، جان خود را از دست می­دهند، افزوده می­شود. شهر مشهد از جمله کلان شهر­های ایران است که مانند سایر کلان شهرها مبتلا به شرایط و مسائل خاص خود می­باشد. این شهر به دلیل کثرت آلایند­ه­ها و منابع آلوده­کننده هوا در ردیف هفتم شهر­های آلوده کشور قرار دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات حذف یارانه سوخت­های فسیلی بر تقاضای سوخت، رفاه و آلودگی هوا در مشهد می­باشد. روش بررسی: با استفاده از جدول داده- ستانده استان خراسان رضوی، اهداف مطالعه در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد بررسی قرار گرفته است و در چهار سناریوی حذف یکباره، در مدت 3 و 5 سال و در 11 نرخ مالیاتی نتایج مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است­که با حذف یارانه سوخت­های فسیلی، تقاضای واسطه­ای و مصرفی سوخت­های فسیلی کاهش می­یابد. حذف یکباره یارانه سوخت، تقاضای داخلی گاز را 3/197 درصد و تقاضای داخلی فرآورده­های نفتی را 3/157 درصد کاهش می­دهد. و میزان آلودگی­های ناشی از CO2، SO2، NOX، CO، CH و SPMبه ترتیب حدود 9/169درصد، 8/151 درصد و 9/158 درصد، 7/169 درصد، 4/205 درصد و 154 درصد کاهش می­یابد. نتیجه گیری در همه سناریو­ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت بوده است. ولی بالاترین نرخ رشد رفاه با درنظرگرفتن اثرات زیست­محیطی، نرخ حذف 15 درصد می­باشد

کلمات کلیدی

, یارانه سوخت, آلودگی هوا, مدل تعادل عمومی قابل محاسبه, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060745,
author = {مقیمی فیض آبادی, مریم and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانش, شهناز and بیت اله اکبری مقدم and دانشورکاخکی, محمود},
title = {حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2016},
volume = {18},
number = {2},
month = {November},
issn = {1563-4809},
pages = {379--396},
numpages = {17},
keywords = {یارانه سوخت، آلودگی هوا، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)
%A مقیمی فیض آبادی, مریم
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانش, شهناز
%A بیت اله اکبری مقدم
%A دانشورکاخکی, محمود
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2016

[Download]