The1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy , 2015-11-05

عنوان : ( داده پردازیمکانیسم های مولکولی تولید بیودیزل در گیاه کرچک، راهکاری در جهت توسعه منابع بیودیزلی )

نویسندگان: علی اکبر حداد مشهد ریزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیودیزل استرهای اتیل یا متیل اسیدچرب با قابلیت استحصال از منابع روغنی خوراکی و غیرخوراکی گیاهی میباشند. با این وجود، امنیت غذایی استفاده از گیاهان غیرخوراکی مانند کلزا، جاتروفا، کرچک را توجیهپذیرتر نموده، که در این میان کرچک به جهت مقاومت به خشکی جایگاه ممتازی دارد. صرفنظر از منبع تامین کننده بیودیزل، توجه به مکانیسمهای مولکولی دخیل در فرایند راهکارهای افزایش توسعه سویه مبتنی بر تراریختسازی و یا آشکارسازی میزبانهای پرمحصول احتمالی را فراهم خواهد آورد، که در این تحقیق در مورد گیاه کرچک صورت پذیرفته است. پایش مکانیسمهای مولکولی، و اولئوسین را به عنوان پروتئینهای موثر در تولید و ذخیره چربی )DGAT( آشکارسازی دیآسیلگلیسرول آسیلترانسفراز در این گیاه را به دنبال داشت. در ادامه پایش ساختاری، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، توپولوژیکی، همگونیابی و قرابتیابی توالیهای نوکلئوتیدی و پروتئینی ژنهای مذکور صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این واکاویها علاوه بر آشکارسازی و پروتئین اولئوسین را نشان داد. از سوی دیگر پایش DGAT2 ,DGAT ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، ترشحی بودن آنزیم 1 شد. علاوه بر این همگونیابی Oleosin وDAGAT, MBOAT ساختاری این پروتئینها منجربه معرفی دمینهای عملکردی توالیهای نوکلئوتیدی و به ویژه توالی پروتئینی آنزیمهای انتخابی منجربه معرفی طیف گستردهای از گیاهان واجد توالیهای Linum و Vernicia fordii , Jatropha curcas همگون با همپوشانی و همسانی مناسب شد، که در این میان 3 گیاه بعنوان جانداران نوین بیودیزلی مطرح شدند. usitatissimum

کلمات کلیدی

, بیودیزل, کرچک, دیآسیلگلیسرول آسیلترانسفراز, اولئوسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060748,
author = {حداد مشهد ریزه, علی اکبر},
title = {داده پردازیمکانیسم های مولکولی تولید بیودیزل در گیاه کرچک، راهکاری در جهت توسعه منابع بیودیزلی},
booktitle = {The1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بیودیزل، کرچک، دیآسیلگلیسرول آسیلترانسفراز، اولئوسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T داده پردازیمکانیسم های مولکولی تولید بیودیزل در گیاه کرچک، راهکاری در جهت توسعه منابع بیودیزلی
%A حداد مشهد ریزه, علی اکبر
%J The1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy
%D 2015

[Download]