دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2016-05-19

عنوان : ( مطالعه ژئوشیمی منابع آب جهت مصارف کشاورزی، حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی) )

نویسندگان: امین بهلولی گرمجان , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز سد تبارک آباد قوچان )خراسان رضوی( جزء حوضه رسوبی کپه داغ محسوب می گردد. در این مطالعه، جهت بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد تبارک آباد از نظر مصارف کشاورزی، تعداد 14 نمونه آب زیرزمینی و سطحی در شهریور ماه 1394 برداشت شد. بر اساس نمودار پایپر تیپ آبها Ca-HCO3, Mg-HCO3, Na-SO4, Mg-SO4, Ca-SO4 است. روند تغییرات هیدروشیمیایی آب ها از کلسیم بیکربناته در بالادست به کلسیم سولفاته در پایین دست و بسمت سد مشاهده شد. بر اساس هدایت الکتریکی ) EC ( و نسبت جذب سدیم ) SAR (، نمودار ویلکاکس نشان داد که 50 % نمونه ها در کلاس C2-S1 )کمی شور و مناسب برای کشاورزی( و 50 % در کلاس C3-S1 )شور و قابل استفاده برای کشاورزی( قرار دارند. پارامترهای خطر شوری ) SH (، درصد سدیم ) Na %(، خطر منیزیم ) MH ( و سدیم بیکربنات باقی مانده ) RSBC های ¬ ( نیز رده متفاوتی از مناسب تا نامناسب نشان دادند. با توجه به اینکه برخی نمونه ها برای آبیاری نامناسب ارزیابی شدند، لذا این نکته باید مدنظر قرار گیرد تا از شور شدن تدریجی خاک ها جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, خطر شوری, سد تبارک آباد, کیفیت آب, منابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060762,
author = {بهلولی گرمجان, امین and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {مطالعه ژئوشیمی منابع آب جهت مصارف کشاورزی، حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی)},
booktitle = {دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، خطر شوری، سد تبارک آباد، کیفیت آب، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ژئوشیمی منابع آب جهت مصارف کشاورزی، حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی)
%A بهلولی گرمجان, امین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2016

[Download]