دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2016-05-19

عنوان : ( بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی) جهت مصارف آشامیدنی و صنعتی )

نویسندگان: امین بهلولی گرمجان , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کیفیت منابع آب اهمیت ویژهای برای استفاده آب در مصارف گوناگون دارد. در این مطالعه، منابع آب حوضه آبریز سد تبارک آباد در شمال شرقی شهرستان قوچان ) استان خراسان رضوی ( جهت مصارف آشامیدن و صنعت با استفاده از نمودار شولر و ضریب اشباعیت لانژلیه (LSI) ارزیابی شد . 14 نمونه آب زیرزمینی و سطحی برای اندازهگیری آنیونها )-, Cl-24, SO-3(HCO و کاتیونهای اصلی )+, K+2, Mg+, Na+2(Ca برداشت شد. پارامترهای pH, T و EC هنگام نمونهبرداری اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی و سطحی حوضه از نظر آشامیدن بر اساس نمودار شولر خوب تا متوسط است. همچنین از نظر صنعتی تمام نمونههای آب تمایل به رسوبگذاری دارند. با توجه به نمودار گیبس، عامل اصلی کنترل کننده شیمی آب هوازدگی سنگ های منطقه بوده که بر کیفیت آبها در نقاط مختلف تأثیر گذار است.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, حوضه آبریز سد تبارک آباد, نمودار شولر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060764,
author = {بهلولی گرمجان, امین and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی) جهت مصارف آشامیدنی و صنعتی},
booktitle = {دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کیفیت آب، حوضه آبریز سد تبارک آباد، نمودار شولر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی) جهت مصارف آشامیدنی و صنعتی
%A بهلولی گرمجان, امین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2016

[Download]