مطالعات مدیریت شهری, دوره (8), شماره (27), سال (2016-12) , صفحات (15-28)

عنوان : ( بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , فاطمه بیگی نصرابادی , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جانشین پروری فرایندی جهت اطمینان از حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی معنوی و دانشی برای آینده سازمان و تشویق افراد به توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد و مقایسه آن با وضعیت مورد انتظار و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است. تحقیق حاضر از لحاظ روش، ترکیبی از روش کمی و روش کیفی است. در روش کمی جامعه آماری کلیه کارمندان شهرداری مرکزی مشهد است که تعداد 278 پرسشنامه از طریق نمونه‌گیری تصادفی در بین آن‌ها توزیع شد و از آزمون T (مقایسه میانگین دو نمونه زوج شده) جهت بررسی شکاف بین این دو استفاده شده است. در روش کیفی با استفاده از تکنیک اشباع نظری با 6 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی مصاحبه شد. نتایج حاصل از آزمون‌های مقایسه میانگین نشان داد بین میانگین نمرات وضع موجود و وضع مطلوب شکاف وجود دارد و نتایج حاصل از مصاحبه نیز علاوه بر تایید این یافته، دلایل وجود شکاف را شناسایی نمود که عبارتند از: «عدم تعهد مدیران ارشد»، «دشواری اجرا به علت بزرگ بودن سازمان»، «عدم رعایت اصول مدیریتی و تشدید بروکراسی اداری»، «اعمال سلیقه‌های شخصی و ترجیح رابطه بر ضابطه»، «ترس از دست دادن موقعیت و قدرت مدیر» و «عدم تمایل مدیران سایر حوزه ها به هماهنگ شدن با حوزه مدیریت منابع انسانی».

کلمات کلیدی

, جانشین پروری, وضع موجود, وضع مطلوب, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060774,
author = {خوارزمی, امید علی and بیگی نصرابادی, فاطمه and جوهری, لیلا},
title = {بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد},
journal = {مطالعات مدیریت شهری},
year = {2016},
volume = {8},
number = {27},
month = {December},
issn = {2221-7148},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {جانشین پروری، وضع موجود، وضع مطلوب، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد
%A خوارزمی, امید علی
%A بیگی نصرابادی, فاطمه
%A جوهری, لیلا
%J مطالعات مدیریت شهری
%@ 2221-7148
%D 2016

[Download]