مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (24), شماره (78), سال (2015-12) , صفحات (89-108)

عنوان : ( تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , فاطمه بیگی نصرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقاضاهای شغلی اعم از تقاضاهای چالشی و بازدارنده از مهمترین پیش نیازهای تعلق خاطر شغلی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تقاضاهای چالش زا و تقاضاهای بازدارنده بر تعلق خاطر شغلی کارکنان و تعیین اثرگذارترین شاخص های تشکیل دهنده تقاضاهای چالشی و بازدارنده است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه از میان 80 نفر از کارمندان معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد تقاضاهای چالشی به گونه ای مثبت بر تعلق خاطر شغلی تاثیر گذارند و تقاضاهای بازدارنده به گونه ای منفی بر تعلق خاطر شغلی تاثیر گذار هستند. دیگر یافته های پژوهش نشان داد فوریت زمانی بیش از سایر عوامل در شکل گیری تقاضاهای چالشی تاثیر گذار است و سیاست های سازمانی نیز بیشتر از سایر عوامل در شکل گیری تقاضاهای بازدارنده تاثیر گذار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در محدوده مطالعه وضعیت تعلق خاطر شغلی و تقاضاهای چالشی بالاتر از سطح متوسط و وضعیت تقاضاهای بازدارنده در سطح متوسط قرار دارند.

کلمات کلیدی

, تقاضا‌های چالش زا, تقاضا‌های بازدارنده, تعلق خاطر شغلی‌, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060776,
author = {رهنماء, محمدرحیم and خوارزمی, امید علی and بیگی نصرابادی, فاطمه},
title = {تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان},
journal = {مطالعات مدیریت بهبود و تحول},
year = {2015},
volume = {24},
number = {78},
month = {December},
issn = {2251-8037},
pages = {89--108},
numpages = {19},
keywords = {تقاضا‌های چالش زا، تقاضا‌های بازدارنده، تعلق خاطر شغلی‌، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوارزمی, امید علی
%A بیگی نصرابادی, فاطمه
%J مطالعات مدیریت بهبود و تحول
%@ 2251-8037
%D 2015

[Download]