جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (3), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (85-104)

عنوان : ( ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد )

نویسندگان: لیا شاددل , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتقا کیفیت بهره وری و افزایش دسترسی از مزایای ایجاد خدمات الکترونیک است. اما واضح است که بدون هیچ تقاضایی از سوی شهروندان پیاده سازی آنها متوقف خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد می پردازد و در این راستا از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) بهره می گیرد که در این مدل دو متغیر درک از سودمندی و سهولت استفاده از خدمات الکترونیک تعیین کننده می باشند که منجر به تمایل شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیک می گردند. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است و به منظور ارزیابی و الویت بندی عوامل شناسایی شده ازطریق مطالعات کتابخانه ای، از روش پرسشنامه بهره میگیرد. جامعه آماری شامل شهروندان مشهد بوده و بر اساس فرمول کوکران 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی میزان و نوع تاثیر ابعاد شناسایی شده بر متغیرهای وابسته ی مدل پذیرش تکنولوژی از آزمون رگرسیون اینتر، برای ارزیابی گویه های موجود در هر یک از ابعاد از تحلیل عامل تاییدی و نهایتا جهت الویت بندی گویه های تایید شده از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ابعاد شناسایی شده دارای اثر مثبت مستقیم بر درک شهروندان از سودمندی و سهولت استفاده از خدمات الکترونیک هستند و اثرگذاری گویه های موجود در آنها تایید گردید و در الویت بندی گویه ها اضطراب افراد هنگام مواجهه با رایانه در ارتباط با سودمندی درک شده و زیرساخت های موجود در ارتباط با سهولت درک شده دارای بالاترین الویت می باشند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی, خدمات الکترونیک, مشهد, مدل پذیرش تکنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060778,
author = {شاددل, لیا and خوارزمی, امید علی},
title = {ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {ارزیابی، خدمات الکترونیک، مشهد، مدل پذیرش تکنولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد
%A شاددل, لیا
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2016

[Download]