آموزه های حقوق کیفری, دوره (10), شماره (10), سال (2016-3) , صفحات (135-154)

عنوان : ( پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , افشین آذری متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بانکها و موسسات اعتباری به عنوان مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند، از این رو اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه جهت جلوگیری از ورود پولهای کثیف به نظام پولی و بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. برای دستیابی به این مهم در مرحله ی اول لازم است، نظارت موثری توسط بانک مرکزی جهت تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی صورت پذیرد تا پولشویان و افراد فاقد صلاحیت نتوانند با ایجاد مؤسسات بانکی و شبه بانکی، محلی امن برای اقدامات غیر قانونی خود مهیا نمایند، بعلاوه در کلیه مراحل فعالیت نیز نظارت مستمر بر کلیه عملیات و اقدامات بانکی توسط بانک مرکزی ضروری است، تا از اجرای مقررات ضد پولشویی در نظام پولی و بانکی اطمینان حاصل نمایند. از طرف دیگر به دلیل اینکه بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی جایگزین شده است و ویژگی اصلی آن نقل و انتقالات سریع و مجازی می باشد، شایسته است، سیستم بانکی برای اینکه تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی را شناسایی نماید، به عنوان پیشگیری فناورانه تجهیزات فنی و سامانه های پرداخت مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه های ارائه خدمات بانکی تعبیه نماید. استانداردهای حاکم بر سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پولشویی که به عنوان عملیات ضد پولشویی تلقی می گردند، در دو سطح می باشند، یک گروه در قالب قانون و آئین نامه تدوین گردیده است و در سطح بعدی دستورالعمل های تدوین شده توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی می باشند. با توجه به اینکه این قوانین دارای رویکرد پیشگیرانه است، و ضوابطی را در رابطه با احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها، .... تدوین نموده است. اجرای دقیق این مقررات توسط موسسات مالی، نقش مهمی در کم کردن دامنه ارتکاب جرم پولشویی می تواند داشته باشد.

کلمات کلیدی

, اشکال پولشویی, معاملات مشکوک, الزامات بانکی, بانکداری الکترونیک, پیشگیری از جرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060780,
author = {حسینی, سیدحسین and افشین آذری متین},
title = {پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی},
journal = {آموزه های حقوق کیفری},
year = {2016},
volume = {10},
number = {10},
month = {March},
issn = {2251-9351},
pages = {135--154},
numpages = {19},
keywords = {اشکال پولشویی، معاملات مشکوک، الزامات بانکی، بانکداری الکترونیک، پیشگیری از جرم پولشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی
%A حسینی, سیدحسین
%A افشین آذری متین
%J آموزه های حقوق کیفری
%@ 2251-9351
%D 2016

[Download]