سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق , 2016-10-24

عنوان : ( تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده برای کاهش تراکم درشبکه انتقال مبتنی بر عدم قطعیتهای سیستم )

نویسندگان: فهیمه حسن زاده توکلی , مهرداد حجت , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم همواره یکی از مهمترین مشکلات شبکه انتقال و مانع اصلی رقابتی شدن در سیستم قدرت بوده است. با در نظر گرفتن تاثیر تراکم بر روی قیود پایداری و حرارتی و دیگر جنبه های سیستم قدرت، یافتن روشهای مدیریت تراکم امری ضروری میباشد. در این مقاله روشی برای مدیریت تراکم در سیستم انتقال با استفاده از جایابی و تعیین ظرفیت و اندازه بهینه تولیدات پراکنده بر مبنای مدلسازی عدم قطعیتهای سیستم ارایه شده است. در این روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک مونت کارلو پخش بار بهینه احتمالی برای مشخص شدن خطوط دارای اضافه بار سیستم صورت گرفته است. سپس ضرایب حساسیت با هدف انتخاب باسهای بحرانی برای مکانیابی تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن خطوط دارای اضافه بار مورد استفاده قرار گرفته اند. در مرحله بعد الگوریتم ژنتیک مقدار ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده را که به سیستم موجود متصل میشود بوسیله ماکزیمم کردن عملکرد سیستم با کاهش تلفات و همچنین بهبود مشخصه ولتاژ تعیین میکند. در پایان تحلیل اثر تولیدات پراکنده بر روی ظرفیت قابل انتقال در دسترس، هزینه تراکم، قابلیت اطمینان و تلفات مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات بر روی شبکه 93باسه IEEEپیاده سازی شده است

کلمات کلیدی

تراکم؛ تولیدات پراکنده؛ تکنیک مونتکارلو؛ ظرفیت قابل انتقال در دسترس؛ قابلیت اطمینان؛ الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060789,
author = {حسن زاده توکلی, فهیمه and مهرداد حجت and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده برای کاهش تراکم درشبکه انتقال مبتنی بر عدم قطعیتهای سیستم},
booktitle = {سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {تراکم؛ تولیدات پراکنده؛ تکنیک مونتکارلو؛ ظرفیت قابل انتقال در دسترس؛ قابلیت اطمینان؛ الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده برای کاهش تراکم درشبکه انتقال مبتنی بر عدم قطعیتهای سیستم
%A حسن زاده توکلی, فهیمه
%A مهرداد حجت
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J سی و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق
%D 2016

[Download]