اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-02-29

عنوان : ( شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار )

نویسندگان: فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خیار یکی از صیفی جات مهم کشور است که در بسیاری از مناطق کشت می گردد. به منظور بررسی تاثیر باکتری های اندوفیت خیار بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار . L Cucumis sativus)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه در سال 1393 انجام گرفت. بدین منظور تعداد 70 جدایه از ریشه خیار جداسازی و خالص سازی گردید. نتایج نشان داد که تاثیر باکتری های اندوفیت بر درصد جوانه زنی بذر در سطح احتمال 1% معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی بذر به ترتیب مربوط به جدایهEm21 (95 درصد)، Fm1 (66 درصد)، Gm21 (64 درصد) و Ig1 (67/63 درصد)، بیشترین شاخص قدرت به ترتیب مربوط به جدایه Ig1 (66/1954)، Fm1(1949)، Em21(7/1887)، Em3 (6/1479) و Em1 (4/1371) و کمترین شاخص قدرت و جوانه زنی بذر مربوط به شاهد (MgSO4) مشاهده گردید......

کلمات کلیدی

, باکتری های اندوفیت, جوانه زنی بذر, خیار, شاخص های رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060809,
author = {امینی, فرخنده and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {باکتری های اندوفیت، جوانه زنی بذر، خیار، شاخص های رشدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار
%A امینی, فرخنده
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2016

[Download]