اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-02-29

عنوان : ( بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه )

نویسندگان: میترا بدخشان , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه باتوجه به امتیازات ویژه کودهای بیولوژیک از جمله مزایای اقتصادی،کاهش آلودگی زیست محیطی وکاهش هزینه های تولید و بهبودکیفیت محصول، توجه زیادی به استفاده از میکروارگانیسم های مفید افزایش دهنده رشد گیاه معطوف شده است. بدین منظور در بررسی حاضر، تأثیر دو گونه مختلف قارچ تریکودرما شامل Trichoderma harzianum وT.virens به همراه دو جدایه از باکتریBacillus subtilis به صورت جداگانه و تلفیقی بر جوانه زنی بذر و میزان رشد گیاهچه های گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا در شرایط آزمایشگاه بررسی گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، تیمار ترکیبی T.harzianumبه همراه جدایه باکتریایی Bs، بیشترین درصد جوانه زنی بذر (93٪) و شاخص قدرت (627) را در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد نشان دادند. بر پایه آزمون های مربوط به کاربرد جداگانه و توام جدایه های قارچ و باکتری، استفاده از تیمار قارچ Trichoderma و باکتری Bacillus به فرم بذرمال قبل از کشت در جهت افزایش رشد گیاه گوجه فرنگی پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, باسیلوس, تریکودرما, جوانه زنی, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060810,
author = {بدخشان, میترا and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {باسیلوس، تریکودرما، جوانه زنی، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه
%A بدخشان, میترا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2016

[Download]