سالمند شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (10-18)

عنوان : ( بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393 )

نویسندگان: ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: امروزه فقط افزایش طول عمر نشانة توسعه نیست؛ بلکه در این میان کیفیت زندگی سالمندان و نقش متغیرهای اجتماعی در ارتقا آن از اهمیت ویژ های برخوردار است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد انجام شده است. و جهت سنجش حمایت اجتماعی از SF روش: در این پژوهش پیمایشی ب ه منظور سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه استاندارد 36 استفاده شد. جامعه آماری کلیه شهروندان سالمند بالای 65 سال مشهد و حجم نمونه 265 نفر بود که به روش Philips پرسشنامه استاندارد نمون هگیر ی طبق های خوش های چند مرحل های انتخاب شدند. داد هها از 9 محله منتخب در شهر مشهد در سال 1393 گردآوری شد. همچنین نسخه 16 و آزمو نهای رگرسیون، همبستگی پیرسون و مقایسه میانگی نها استفاد ه شد. SPSS جهت تجزیه و تحلیل داد هها از نر مافزار 52 بود و زیر مقیاس کارکرد اجتماعی از میان سایر مقیا سها بیشترین / یافت هها: میانگین نمر ه ی ک ل کیفیت زندگی سالمندان 64 49 بدست آمد که زیر مقیاس حمای ت عاطفی با میانگین / مقدار را به خود اختصاص داد. همچنین میانگین نمره کل حمایت اجتماعی 65 64 بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشانگر وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر کیفیت زندگی / نمره 87 .)P=0/ و جنسیت بود. بطوری که مردان سالمند نسبت به زنان سالمند به طرز معن یداری از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند ) 000 به طوری که مردان، کیفیت زندگی جسمانی .)P=0/ همچنین در بین ابعاد کیفیت زندگی، تنها در بعد جسمانی اختلاف معنادار بود ) 000 بالاتری در مقایسه با زنان داشتند. بین حمایت اجتماعی کل و جنسیت ارتباط معناداری مشاهده نشد، در بین ابعاد آن نیز تنها در بعد حمایت بین زنان و مردان وجود داشت. در نهایت حمایت اجتماعی و ابعاد آن بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیر )P=0/ اطلاعاتی تفاوت معناداری ) 000 معناداری داشت و به طور کلی 35 درصد از تغییرات کیفیت زندگی آنان را تبیین م یکرد که در این بین حمایت عاطفی بیشترین تأثیر را بر روی کیفیت زندگی سالمندان داشت. نتیج هگیری: حمایت عاطفی بیشترین تأثیر را بر روی کیفیت زندگی سالمندان دارد، اما باید توجه داشت که آنان با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جسمانی خود به میزان بیشتری به سایر انواع حمایت مانند حمایتهای ابزاری و اطلاعاتی هم نیاز دارند

کلمات کلیدی

, حمایت اجتماعی, کیفیت زندگی, سالمندان, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060820,
author = {حسینی, ابوالفضل and مجدی, علی اکبر and حسنی درمیان, غلامرضا},
title = {بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393},
journal = {سالمند شناسی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2476-7301},
pages = {10--18},
numpages = {8},
keywords = {حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمندان، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393
%A حسینی, ابوالفضل
%A مجدی, علی اکبر
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%J سالمند شناسی
%@ 2476-7301
%D 2016

[Download]