کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی , 2016-12-28

عنوان : ( بررسی ارتباط حل مسأله و میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان )

نویسندگان: ابوالفضل محدث اردبیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم سالم رودی , حبیبه سلطانزاده مزرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: تمام افراد در زندگی روزمره خود با مســائل متفاوت و متنابهی رو به رو می شــوند که لزوم آموزش مهارت های مقابله ای و حل مسـئله را بیش از پیش برای روان شـناسان و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم می آورد افرادی که توانایی حل مســئله بالاتری دارند در مقابله با مشــکلات از راه حل هایی اســتفاده می کنند که بهترین و مناسـب ترین پاسـخ را برای آن ها داشـته باشد همچنین با کاهش استرس شادکامی و سلامت عمومی بهتری را نیز می تواننـد تجربـه کننـد از طرفی افرادی کـه مهارت های حل مســـئله را به خوبی فرا گرفته اند در ارتباط با محیط اجتماعی و تعامل با آن روش هایی را به کار می گیرند که به موفقیت روز افزون آن ها منتهی شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حل مسأله بر میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان بود. روش: این پژوهش توصـیفی از نوع همبستگی است تعداد 85 نفر خانم و 65 نفر آقا با استفاده از روش نمونه گیری تصـادفی سـاده برای انجام این تحقیق انتخاب شـدند به شـرکت کنندگان پرسشنامه های حل مسئله هپنروپترسون، شــادکامی اکســفورد و ســلامت عمومی کلد برگ و هیلر ارائه شــد ســپس داده های جمع آوری شــده با اســتفاده از همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج: بین حل مسـئله و شـادکامی رابطه مثبت معنادار یافت شد. همچنین بین خرده مقیاس های علائم جسمانی، علائم اضـطرابی، اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و علائم افسـردگی در پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ و هیلر با مقیاس های پرسشنامه شادکامی اکسفورد و پرسشنامه حل مسئله هپنروپترسون رابطه معنادار یافت شد. بحث: افرادی که مهارت های حل مسئله را به خوبی فرا گرفته اند و در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند نسبت به افرادی که این مهارت ها را فرا نگرفته اند شــادکامی و ســلامت عمومی بهتری دارند بنابراین آموزش مهارت های حل مسـئله مخصـوصـا0 از سنین پایین برای افراد جامعه توصیه می شود. همچنین متحصضان تعلیم و تربیت باید در مهارت های آموزشی خود بر خود شکوفایی و افزایش قابلیت حل مسئله افراد تأکید کنند.

کلمات کلیدی

, حل مسئله, شادکامی, سلامت عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060825,
author = {ابوالفضل محدث اردبیلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and سالم رودی, مریم and حبیبه سلطانزاده مزرجی},
title = {بررسی ارتباط حل مسأله و میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان},
booktitle = {کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {حل مسئله، شادکامی، سلامت عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط حل مسأله و میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان
%A ابوالفضل محدث اردبیلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A سالم رودی, مریم
%A حبیبه سلطانزاده مزرجی
%J کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی
%D 2016

[Download]