حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (441-448)

عنوان : ( امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن )

نویسندگان: فریبا نیک رفتار , پریسا طاهری , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان القای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی رقم حساس موبیل علیه قارچ ...

کلمات کلیدی

, القای مقاومت, پراکسیداز, گوجه فرنگی, محتوای فنل کل, ویتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060826,
author = {نیک رفتار, فریبا and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {441--448},
numpages = {7},
keywords = {القای مقاومت، پراکسیداز، گوجه فرنگی، محتوای فنل کل، ویتامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن
%A نیک رفتار, فریبا
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]