زبان پژوهی, دوره (8), شماره (20), سال (2016-12) , صفحات (7-25)

عنوان : ( فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان )

نویسندگان: مریم سادات اسلامی , اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده فسیل­شدگی یا ثبات غلط در زبان میانی برای اولین بار توسط سلینکر در 1972 مطرح شد. این پدیده در زبان دوم زبان­آموز رخ می­دهد و یکی از ویژگی­های زبان ­دوم زبان­آموز است که ناشی از انحراف از هنجارهای گویشور بومی زبان و عدم رشد زبان دوم است. این پژوهش به عامل فسیل­شدگی یا ثبات غلط، عوامل مهم در این پدیده، و انواع آن در سطوح مختلف زبانی پرداخته است و همچنین با ذکر نمونه­هایی از خطاهای فارسی­آموزان روسی­زبان، انواع فسیل­شدگی در سطوح مختلف زبانی را در این دسته از فارسی­آموزان مورد تبیین قرار داده است. نمونه­ خطاهای ذکرشده از انشاهای نوشتاری فارسی­آموزان روسی­زبان که در سطح میانی فارسی­آموزی هستند، استخراج­ شده است. در نهایت، راهبردهای کاهش این عامل موثر در فرایند یادگیری زبان دوم، به­منظور بهره­گیری از آن در آموزش موثر فارسی به غیرفارسی زبانان بحث شده است. با توجه به اهداف این پژوهش، نتیجه­ حاصل از درک و شناخت این عامل موثر در فرایند یادگیری زبان فارسی در درک و رشد بهتر این زبان برای غیرفارسی­زبانان موثر خواهد بود. همچنین بهره­گیری از شیوه­های ارائه شده در اجتناب از این عامل در زبان فارسی به­عنوان زبان دوم، سبب بهبود و رشد بهتر فرایند زبان­آموزی در فارسی­آموزان غیرفارسی­زبان می­گردد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: فسیل شدگی, ثبات غلط, زبان بینابین, فارسی به­عنوان زبان دوم, فارسی­­آموزان روسی­زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060827,
author = {اسلامی, مریم سادات and استاجی, اعظم},
title = {فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {20},
month = {December},
issn = {2008-8833},
pages = {7--25},
numpages = {18},
keywords = {کلیدواژگان: فسیل شدگی، ثبات غلط، زبان بینابین، فارسی به­عنوان زبان دوم، فارسی­­آموزان روسی­زبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان
%A اسلامی, مریم سادات
%A استاجی, اعظم
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2016

[Download]