مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (5), شماره (12), سال (2016-12) , صفحات (63-78)

عنوان : ( ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان) )

نویسندگان: مرتضی اکبری , مجید اونق , حمیدرضا عسگری , امیر سعدالدین , حسن خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک، یکی از مهم‌ّترین شاخص‌ تخریب زمین بوده که با ارزیابی فرآیند آن، امکان بررسی طیف گسترده‌ای از تغییرات فراهم می‌گردد. تحقیق حاضر، با هدف بررسی ریسک فرسایش خاک در منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان و با مدل CORINE‌، که روشی مناسب برای ارزیابی فرسایش خاک است، انجام شد. در این تحقیق، از نقشه‌های‌ خاک‌شناسی، زمین‌شناسی، داده‌های هواشناسی، شیب‌، پوشش‌سطحی و بازدید میدانی استفاده گردید. صحّت نقشه‌ها با شاخص‌کای اسکوئر و آزمون من-وینتی صورت گرفت. در ابتدا، نقشه فرسایش‌پذیری براساس پارامترهای فیزیکی خاک و فرسایندگی با استفاده از شاخص‌های‌ رطوبتی فورنیه و خشکی بگنولد-گوسن بدست آمد. سپس با ترکیب نقشه‌ها، با شیب و پوشش‌سطحی در محیط GIS، نقشه ریسک پتانسیل و واقعی فرسایش خاک تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان داد از نظر پتانسیل ریسک، 23 درصد منطقه با پتانسیل کم، 54 درصد متوسط و در حدود 7 درصد دارای ریسک فرسایشی زیاد است و از نظر ریسک واقعی 54 درصد ریسک کم، 25 درصد ریسک متوسط و 2 درصد نیز دارای ریسک زیاد است. تفاوت مساحت کلاس‌های ریسک، در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده و از نظر صحت‌سنجی، انطباق زیادی با واقعیت‌های زمینی داشته‌اند. این تحقیق کارایی مدل کورین و GIS را در ارزیابی ریسک فرسایش خاک نشان داد.

کلمات کلیدی

, استان گلستان, GIS, ریسک, شاخص فورنیه و بگنولد-گوسن, مدل CORINE.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060828,
author = {اکبری, مرتضی and مجید اونق and حمیدرضا عسگری and امیر سعدالدین and حسن خسروی},
title = {ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)},
journal = {مهندسی اکو سیستم بیابان},
year = {2016},
volume = {5},
number = {12},
month = {December},
issn = {۲۵۳۸-۶۳۳۶},
pages = {63--78},
numpages = {15},
keywords = {استان گلستان، GIS، ریسک، شاخص فورنیه و بگنولد-گوسن، مدل CORINE.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)
%A اکبری, مرتضی
%A مجید اونق
%A حمیدرضا عسگری
%A امیر سعدالدین
%A حسن خسروی
%J مهندسی اکو سیستم بیابان
%@ ۲۵۳۸-۶۳۳۶
%D 2016

[Download]