چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان , 2016-11-25

عنوان : ( مروری بر آزمونهای مقولات دستوری آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان )

نویسندگان: نیلوفر دری مقدم , علی علیزاده , عطیه کامیابی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به گسترش رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان و همچنین تألیف کتب مختلف آموزشی در خصوص آموزش زبان فارسی بهعنوان زبان دوم، برگزاری آزمونی جامع و دقیق برای فارسی آموزان غیرفارسیزبان، همچون آزمونهای بینالمللی در زبانهای دیگر، ضروری و لازم است. زیرا از این طریق میتوان مهارت، توانایی و معلومات فارسی آموزان را بر اساس معیارهایی استاندار مورد سنجش قرار داد. در این مقاله ابتدا به توصیف آزمونسازی در زبان پرداخته میشود و سپس تعریفی از طبقات دستوری و واژگانی در زبان فارسی ارائه میگردد. هدف از این پژوهش، رسیدن به الگویی برای طراحی آزمونهایی استاندارد در زمینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان میباشد. سعی ما در این پژوهش این بوده است که مشخص گردد برای سنجیدن هر مقوله زبانی باید از یک نوع سؤال خاص استفاده شود تا توانایی فارسی آموزان در بکار گیری هر یک از طبقات دستوری زبان فارسی بهطور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد؛ همچنین نقاط ضعف زبانآموزان نیز از این طریق مشخص میگردد که میتوان تغییراتی در امر آموزش، برنامههای درسی و منابع آموزشی جهت رفع این مشکلات ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, آزمون سازی, مقوله های دستوری, آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060836,
author = {دری مقدم, نیلوفر and علیزاده, علی and کامیابی گل, عطیه},
title = {مروری بر آزمونهای مقولات دستوری آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون سازی، مقوله های دستوری، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر آزمونهای مقولات دستوری آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
%A دری مقدم, نیلوفر
%A علیزاده, علی
%A کامیابی گل, عطیه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
%D 2016

[Download]