دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (215-224)

عنوان : ( مقاومت به ونکومایسین با روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی درایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران )

نویسندگان: آسیه ایزانلو , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , ساغر صفا منش , امیر عظیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم بیماریزای انسان است که باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها می شود و ونکومایسین از بهترین داروها برای درمان عفونت های ناشی از آن است. استفاده بی رویه از ونکومایسین باعث بوجود آمدن ایزوله های مقاوم می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی احتمال حضور ایزوله های مقاوم به ونکومایسین و تعیین الگوی آنتی بیوتیکی آنها بود. مواد و روش کار: در این پژوهش طی یک سال 100 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی و تخمیر قند مانیتول تعیین DNase ، بیماران جدا سازی شد. تمامی ایزوله ها به کمک تستهای کوآگولاز، کاتالاز هویت شدند و حساسیت ایزوله ها برای 9آنتی بیوتیک با روش انتشار دیسک در آگار و همچنین حداقل غلظت ونکومایسین به روش رقت در آگار مطابق توصیه های موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و (MIC) مهار کننده برای شناسایی ژن ( PCR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از واکنش زنجیره ای پلیمراز ( CLSI) بالینی استفاده شد. ( vanA) مقاومت به ونکومایسین ونکومایسین بین MIC یافته ها: در 100 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران، محدوده 2-0/125 بود و کلیه ایزوله ها به ونکومایسین حساس بودند. نتایج آنتی بیوگرام نشان داد بیشترین μg/ml میزان مقاومت مربوط به آمپی سیلین (% 80 ) و کمترین میزان مربوط به ونکومایسین ( 0%) است. نتیجه گیری: خوشبختانه هیچ نمونه مقاوم به ونکومایسین در بین ایزوله ها مشاهده نشد و این دارو هنوز کارایی لازم برای درمان عفونتهای استافیلوکوکوس اورئوس را دارد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس, مقاومت دارویی, ونکومایسین, ژنvanA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060838,
author = {ایزانلو, آسیه and بحرینی, معصومه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and ساغر صفا منش and امیر عظیمیان},
title = {مقاومت به ونکومایسین با روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی درایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8698},
pages = {215--224},
numpages = {9},
keywords = {واژه های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت دارویی، ونکومایسین، ژنvanA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاومت به ونکومایسین با روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی درایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران
%A ایزانلو, آسیه
%A بحرینی, معصومه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A ساغر صفا منش
%A امیر عظیمیان
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2016

[Download]