دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2016-09-14

عنوان : ( تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا )

نویسندگان: ماندانا رهنما عراقی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیتهای حرکتی انسان نیازمند تعادل است که خود تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بینایی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که توجه بیرونی باعث بهبود تعادل ایستا و پویای گروه بینا و تعادل پویای گروه کم بینا گردید. گروه نابینا تحت تاثیر نوع توجه قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, کم بینا, نابینا, کانون توجه بیرونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060841,
author = {ماندانا رهنما عراقی and طاهری تربتی, حمید رضا and صابری کاخکی, علیرضا},
title = {تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا},
booktitle = {دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {چابهار, ايران},
keywords = {کم بینا، نابینا، کانون توجه بیرونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا
%A ماندانا رهنما عراقی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2016

[Download]