پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (11), شماره (41), سال (2016-6) , صفحات (133-149)

عنوان : ( اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی )

نویسندگان: رقیه کیانی , علیرضا صابری کاخکی , رامین امیرساسان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرین هوازی در درمان بی خوابی انجام شد. نتایج نشان داد تمرین هوازی در بهبود علائم اختلال بی خوابی میانسالان زن موثر است.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, اختلال بی خوابی, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060844,
author = {رقیه کیانی and صابری کاخکی, علیرضا and رامین امیرساسان},
title = {اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {41},
month = {June},
issn = {1435-7685},
pages = {133--149},
numpages = {16},
keywords = {تمرین هوازی، اختلال بی خوابی، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی
%A رقیه کیانی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A رامین امیرساسان
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2016

[Download]