مجلس و راهبرد, دوره (24), شماره (90), سال (2017-8) , صفحات (183-206)

عنوان : ( آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانه )

نویسندگان: سیدمرتضی هژبرالساداتی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060847,
author = {هژبرالساداتی, سیدمرتضی and پویا, علیرضا},
title = {آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانه},
journal = {مجلس و راهبرد},
year = {2017},
volume = {24},
number = {90},
month = {August},
issn = {2322-1860},
pages = {183--206},
numpages = {23},
keywords = {آرایه شناسی، بازده سهام، شاخص صنایع، مذاکرات هسته ای، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانه
%A هژبرالساداتی, سیدمرتضی
%A پویا, علیرضا
%J مجلس و راهبرد
%@ 2322-1860
%D 2017

[Download]