پژوهش های اخلاقی, دوره (7), شماره (1), سال (2016-12) , صفحات (145-159)

عنوان : ( تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیت )

نویسندگان: بهزاد کاردان , محمدحسین ودیعی نوقابی , محبوبه فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش درصدد است با معرفی مفاهیمی چون جو اخلاقی، خلاقیت و نوآوری به بررسی رابطه میان این مفاهیم و نحوه تاثیرگذاری آنها بپردازد. مسأله اصلی این پژوهش، تاثیر جو اخلاقی بر خلاقیت و نوآوری با استفاده از متغیر میانجی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها مشابه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر، کارکنان بانک ملی مشهد بوده و داده های مورد استفاده از 186 نفر از کارکنان بانک ملی جمع آوری شده و جهت تحلیل یافته ها و تایید الگوی پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش گویای آن است که جو اخلاقی به صورت مثبت و معنی داری بر خلاقیت و نوآوری تأثیرگذار بوده اما متغیر میانجی بر شدت این رابطه تاثیر نداشته است. به عبارت دیگر تاثیر مستقیم جو اخلاقی بر نوآوری بهتر از تاثیر جو اخلاقی بر نوآوری از طریق متغیر میانجی می باشد.

کلمات کلیدی

, اخلاق, جو اخلاقی, خلاقیت, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060849,
author = {کاردان, بهزاد and ودیعی نوقابی, محمدحسین and محبوبه فاطمی},
title = {تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیت},
journal = {پژوهش های اخلاقی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2383-3279},
pages = {145--159},
numpages = {14},
keywords = {اخلاق، جو اخلاقی، خلاقیت، نوآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیت
%A کاردان, بهزاد
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A محبوبه فاطمی
%J پژوهش های اخلاقی
%@ 2383-3279
%D 2016

[Download]