هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-01-24

عنوان : ( همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش )

نویسندگان: سمیه مردانی , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به دانش و منابع انسانی و نحوه به کارگیری آن ها در سازمان به عنوان فرصت هایی در جهت رسیدن به مزیت رقابتی در تجارت از جمله دگرگونی های قرن حاضر محسوب می شود و برقراری هم راستایی استراتژیک بین واحدهای سازمانی با استراتژی کلی شرکت، یکی از وظایف اصلی مدیریت سازمان به شمار می آید که براساس آن انتخاب استراتژی سایر بخش های سازمان باید با توجه به استراتژی کلی شرکت صورت پذیرد. با توجه به اهمیت دانش و منابع انسانی در شرکت ها، استراتژی مدیریت دانسته با استراتژی منابع انسانی و همچنین هفته این استراتژی ها تا استراتژی کلی سازمان متناسب باشند. در این مقاله با بیان مفهوم هم راستایی استراتژیک و اهمیت آن، استراتژی های شرکت در نوع ارائه منسوج، استراتژی های جذب منابع انسانی و استراتژی تدوین و انتقال دانش معرفی و استراتژی های متناظر با یکدیگر در این حوزه ها ارائه شده است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که شرکت هایی که استراتژی رهبری هزینه و استراتژی خرید منابع انسانی استفاده می کنند در مدیریت دانست استراتژی صریح سازی دانش سازگاری بیشتری دارند و همچنین شرکت هایی که از استراتژی تمایل تصاحب منابع انسانی بهره می برند با استراتژی شخصی سازی دانش تطابق دارند.

کلمات کلیدی

, هم راستایی استراتژیک, استراتژی شرکت, استراتژی مدیریت منابع انسانی, استراتژی مدیریت دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060851,
author = {مردانی, سمیه and مهرآیین, محمد},
title = {همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هم راستایی استراتژیک، استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی، استراتژی مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش
%A مردانی, سمیه
%A مهرآیین, محمد
%J هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
%D 2016

[Download]