همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19

عنوان : ( مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت )

نویسندگان: حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کرم‌های خاکی و قارچ مایکوریزا آربوسکولار از اجزای مهم بخش زیرزمینی اکوسیستم‌های خاکی هستند. بااین‌حال، اثرات متقابل آنها بر روی خواص خاک و رشد گیاه به‌خوبی درک نشده است. لذا به‌منظور بررسی تأثیر کرم خاکی و مایکوریزا و اثر متقابل آن‌ها بر غلظت نیتروژن در اندام هوایی گیاه ذرت، آزمایشی گلخانه‌ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، کرم خاکی، مایکوریزا و کرم خاکی + مایکوریزا بودند. وزن خشک اندام هوایی ، نیتروژن اندام هوایی و زیست توده میکروبی کربن خاک در زمان برداشت اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که استفاده از کرم خاکی و مایکوریزا نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی و همچنین غلظت نیتروژن در اندام هوایی ذرت شد. بیشترین غلظت نیتروژن در تیمار کرم خاکی + مایکوریزا مشاهده شد. به‌طوری‌که تفاوت بین این تیمار و سایر تیمارها از نظر آماری معنی‌دار بود. استفاده از تیمار کرم خاکی + مایکوریزا منجر به افزایش 79 درصدی غلظت نیتروژن نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در زیست توده میکروبی کربن خاک بین تیمار کرم خاکی + مایکوریزا و سایر تیمارها وجود دارد.

کلمات کلیدی

, زیست توده میکروبی کربن خاک, کود بیولوژیک, نیتروژن گیاه, وزن خشک اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060860,
author = {دهقانیان, حمید and حلاج نیا, اکرم and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا},
title = {مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت},
booktitle = {همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیست توده میکروبی کربن خاک، کود بیولوژیک، نیتروژن گیاه، وزن خشک اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت
%A دهقانیان, حمید
%A حلاج نیا, اکرم
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%J همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
%D 2016

[Download]