دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت )

نویسندگان: حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کرم خاکی و مایکوریزا و اثر متقابل آنها بر رشد ذرت و جذب فسفر توسط این گیاه آزمایشی در شرایط گلخانه ای در ایستگاه تحقیقانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، کرم خاکی، مایکوریزا+کرم خاکی و کرم خاکی بودند. مقداری کود گاوی به عنوان منبع غذایی برای کرمهای خاکی اضافه شد. زیست توده اندام هوایی و غلظت فسفر در اندام هوایی ذرت در زمان برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از کرم خاکی و مایکوریزا نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش ارتفاع، وزن خشک اندام هوایی و همچنین غلظت فسفر در اندام هوایی ذرت می شود. بیشترین افزایش غلظت فسفر اندام هوایی در تیمار مایکوریزا مشاهده شد. اگرچه تفاوت بین تیمارهای مایکوریزا و مایکوریزا+کرم خاکی از نظر آماری معنی دار نبود. تیمارهای مایکوریزا و کرم خاکی+مایکوریزا فسفر اندام هوایی گیاه ذرت را نسبت به تیمار شاهد و کرم خاکی به طور معنی داری افزایش دادند. از این جهت تاثیر کرم خاکی+مایکوریزا بر غلظت فسفر در اندام های هوایی بیشتر از تیمار کرم خاکی بود.

کلمات کلیدی

, کود بیولوژیک, ارتفاع, وزن خشک, فسفر گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060864,
author = {دهقانیان, حمید and حلاج نیا, اکرم and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا},
title = {بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کود بیولوژیک، ارتفاع، وزن خشک، فسفر گیاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت
%A دهقانیان, حمید
%A حلاج نیا, اکرم
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%J دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2016

[Download]