بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید, دوره (27), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (277-294)

عنوان : ( روشهای جستجوی محلی و جستجوی ممنوعه برای مسأله همزمان چیدمان و تخصیص سلاح حامل‌های جنگی )

نویسندگان: محبوبه پیمان کار , مهدی لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت چیدمان تسلیحات دفاعی دریایی در صحنه نبرد و نحوه تخصیص تسلیحات موجود به تهدیدهای مهاجم، استفاده از مدلهای ریاضی و بهینه سازی در اینگونه مسائل ضروری است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح برای مسأله چیدمان حاملهای جنگی و تخصیص سلاحهای آنها به تهدیدها با هدف وارد کردن بیشترین تخریب به تهدیدها ارائه می شود. از آنجایی که حل دقیق مدل ارائه شده با استفاده از نرم افزارهای موجود در زمینه تحقیق در عملیات امکان‌پذیر نیست، روش های جستجوی محلیِ بیشترین بهبود، سریع ترین بهبود و روش فرا ابتکاریِ جستجوی ممنوعه برای این مسأله طراحی شده است. نتایج به دست آمده از این روشها با روش شمارش کامل مقایسه شده و مشخص می شود، روش جستجوی ممنوعه کارایی بیشتری نسبت به سایر روش های پیشنهادی دارد.

کلمات کلیدی

, حاملهای جنگی, مکان‌یابی, تخصیص سلاح, جستجوی محلی, جستجوی ممنوعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060869,
author = {پیمان کار, محبوبه and لطفی, مهدی},
title = {روشهای جستجوی محلی و جستجوی ممنوعه برای مسأله همزمان چیدمان و تخصیص سلاح حامل‌های جنگی},
journal = {بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید},
year = {2016},
volume = {27},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4870},
pages = {277--294},
numpages = {17},
keywords = {حاملهای جنگی،مکان‌یابی، تخصیص سلاح،جستجوی محلی،جستجوی ممنوعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشهای جستجوی محلی و جستجوی ممنوعه برای مسأله همزمان چیدمان و تخصیص سلاح حامل‌های جنگی
%A پیمان کار, محبوبه
%A لطفی, مهدی
%J بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
%@ 2008-4870
%D 2016

[Download]