همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19

عنوان : ( تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن )

نویسندگان: مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین بر کربن زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل و سه تکرار در در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح علف‌کش تریفلورالین (0، 32/0، 64/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن خشک) و زمان در 6 سطح (1، 5، 10، 15، 30 و60 روز انکوباسیون) بود. پس از پایان هر مرحله از انکوباسیون، میزان زیست‌توده میکروبی، مقدار نیترات و آمونیوم نمونه‌ها تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، با افزایش غلظت علف‌کش، زیست‌توده میکروبی در ابتدا افزایش و با گذشت زمان به حالت اولیه برگشت. بیشترین افزایش زیست توده در غلظت 64/0 میلی گرم مشاهده شد. همچنین علف‌کش باعث افزایش موقتی در معدنی شدن در طول زمان اجرای آزمایش شد که این افزایش در غلظت 64/0 میلی گرم مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تریفلورالین, زیست‌توده میکروبی, معدنی شدن, نیتریفیکاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060870,
author = {اردمه, مجتبی and لکزیان, امیر and حلاج نیا, اکرم and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن},
booktitle = {همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تریفلورالین، زیست‌توده میکروبی، معدنی شدن، نیتریفیکاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن
%A اردمه, مجتبی
%A لکزیان, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
%D 2016

[Download]