دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07

عنوان : ( اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم )

نویسندگان: زهره زندی گوهرریزی , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین همه تنشهای غیر زیستی، تنش خشکی بیش از هر عامل دیگری رشد گیاه و تولید محصولات زراعی را محدود می کند.با توجه ه اقلیم کشور، محدودیتهای شدید آبی بویژه در این دوره چند ساله و اثرات منفی تنش خشکی بر جذب عناصر غذایی، مطالعه تغذیه گیاه در این شرایط امری ضروری به نظر می رسد. این تحقسق در خاکی با فسفر قابل استفاده کم به صورت گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی گیاه گندم تحت اعمال دو سطح تنش خشکی (50 و 100 درصد ظرفیت زراعی خاک) و سه سطح فسفر (صفر، 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر وزن خشک، غلظت و جذب فسفر در اندام هوایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که با اعمال تنش خشکی میزان وزن خشک گیاه، غلظت و جذب فسفر کاهش یافت. تنش خشکی وزن خشک گیاه و غلظت فسفر در اندام هوایی را نسبت به تیمار شاهد به ترتیب حدود 40 و 19 درصد کاهش داد. همچنین جذب فسفر در شرایط تنش حدود 1 برابر نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, وزن خشک, جذب, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060871,
author = {زندی گوهرریزی, زهره and خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تنش خشکی، وزن خشک، جذب، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم
%A زندی گوهرریزی, زهره
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2016

[Download]