ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی )

نویسندگان: مینا فردی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف:دوران نوجوانی،یکی از بحرانی ترین دوران زندگی است که با تغییرات متعددی همراه است.یکی از ترس های رایج در بین نوجوانان در سنین مدرسه اضطراب اجتماعی است که با توجه به مدت ، شدت و تکرار آن نیاز به مداخله درمانی دارد. رشد مهارت های زندگی از طریق یادگیری را می توان زیربنای پیشگیری از مشکلات روانی- اجتماعی دانش آموزان دانست. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی است. روش اجرا:این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که در سال تحصیلی 91-92 بر روی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی شهر مشهد صورت گرفت. در این پژوهش 30نفر از دانش آموزان مدرسه شبانه روزی که بطور تصادفی انتخاب شدند در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. سپس از هردو گروه پرسشنامه گرفته شد و طی 10 جلسه گروه آزمایش آموزش دید. یافته ها: تحلیل نتایج نشان داد که آموزش مورد نظر تاثیر معناداری بر کاهش اضطراب اجتماعی دارد. نتیجه گیری:نتایج نشان داد با آموزش مهارت های زندگی می توان به ارتقای سطح روانی و افزایش عزت نفس در نوجوانان مدرسه شبانه روزی رسید. بنابراین با توجه به این که نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند از مشکلات روانشناختی و رفتاری گوناگون رنج می برند و باتوجه به نقش ارزنده آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی،جسمانی و اجتماعی افراد،اجرای این برنامه برای افزایش عزت نفس نوجوانان مدارس شبانه روزی توصیه می گردد. روش اجرا: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که در سال تحصیلی 92-91 بر روی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی شهر مشهد صورت گرفت. در این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان مدرسه شبانه روزی که به طور تصادفی انتخاب شدند در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بود. برنامه مهارت های زندگی طی 10 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و پس از 11 هفته پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزارآماری spss ،در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها:تحلیل نتایج با استفاده از آزمون t مستقل روی تفاضل میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش مهارت های زندگی تاثیر معنی داری بر افزایش عزت نفس دارد.(0/001<p ) نتیجه گیری:نتایج نشان داد با آموزش مهارت های زندگی می توان به ارتقای سطح روانی و کاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان مدرسه شبانه روزی رسید. بنابراین با توجه به این که نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند از مشکلات روان شناختی و رفتاری گوناگون رنج می برند و باتوجه به نقش ارزنده آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی،جسمانی و اجتماعی افراد، اجرای این برنامه برای کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان مدارس شبانه روزی توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, آموزش مهارت های زندگی , اضطراب اجتماعی, نوجوانان , مدرسه شبانه روزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060873,
author = {فردی, مینا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کارشکی, حسین},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آموزش مهارت های زندگی ،اضطراب اجتماعی،نوجوانان ، مدرسه شبانه روزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی
%A فردی, مینا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کارشکی, حسین
%J ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2013

[Download]