زمین شناسی و محیط زیست, دوره (9), شماره (31), سال (2016-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر توزیع و تحرک جیوه در منابع آبی و رسوبات رودخانه سفیدرود )

نویسندگان: فاطمه علمی سولا , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی آلایندگی جیوه و عوامل کنترل کننده توزیع آن در حوضه رودخانه سفیدرود، تعداد 344 نمونه از آبهای سطحی، زیرزمینی و رسوبات رودخانه¬ای برداشت شد. نمونه¬های آب جهت تعیین غلظت جیوه و متغییرهای فیزیکوشیمیایی آب (مانند pH، TDS، دما، DO، BOD، COD) آنالیز شدند. نمونه¬های رسوب نیز برای تعیین مقادیر جیوه و عناصر آلومینیوم، آهن و منگنز مورد آنالیز قرار گرفتند. ضرایب همبستگی محاسبه شده نشان داد که متغییرهای TDS، pH، DO و میزان بارندگی بیشترین همبستگی را با تغییرات غلظت جیوه موجود در آبهای سطحی (رودخانه) داشته¬اند ولی در آب¬های زیرزمینی (چاه¬ها)، میزان بارندگی، TDS و دما همبسته¬ترین پارامترها با غلظت جیوه بودند. با تهیه نقشه پراکندگی جیوه در آبهای سطحی و رسوبات حوضه سفیدرود مشخص گردید، روند تغییرات غلظت جیوه در آبهای سطحی عکس روند آن در رسوبات است (به غیر از ایستگاه کیاشهر). عناصر Al، Fe و Mn موجود در رسوبات منطقه نقش بارزی در کاهش غلظت جیوه آب در برخی نقاط حوضه داشته¬اند، اما رفتار رسوبات برای جذب جیوه به شدت به خواص فیزیکوشیمیایی آب بستگی دارد. بنابراین، توزیع جیوه در حوضه سفیدرود عمدتا تحت تأثیر متغییرهایی مانند میزان بارندگی، ترکیب رسوبات بستر رودخانه، خواص فیزیکوشیمیایی آب (به خصوص TDS، pH و DO) قرار دارد.

کلمات کلیدی

, جیوه, متغیرهای فیزیکوشیمیایی, حوضه سفیدرود, جذب و واجذب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060875,
author = {علمی سولا, فاطمه and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر توزیع و تحرک جیوه در منابع آبی و رسوبات رودخانه سفیدرود},
journal = {زمین شناسی و محیط زیست},
year = {2016},
volume = {9},
number = {31},
month = {September},
issn = {2008-4250},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {جیوه، متغیرهای فیزیکوشیمیایی، حوضه سفیدرود، جذب و واجذب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر توزیع و تحرک جیوه در منابع آبی و رسوبات رودخانه سفیدرود
%A علمی سولا, فاطمه
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J زمین شناسی و محیط زیست
%@ 2008-4250
%D 2016

[Download]