علوم زمین, ( ISI ), دوره (25), شماره (99), سال (2016-6) , صفحات (11-20)

عنوان : ( فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود )

نویسندگان: محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش بازخورد فرایندهای زمین ساختی و سطحی بر یکدیگر، در ارتفاعات بینالود و دشت نیشابور مورد بررسی قرار گرفته است. برای دست یابی به این مهم از داده‌های توپوگرافی، داده‌های ثبت شده زمین لرزه‌ها، مربوط به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران )مرکز مشهد( و اطلاعات به دست آمده از مشاهدات میدانی استفاده شده است. فرایندهای سطحی بر پیشروی گوه‌های زمین‌ساختی رانده شده در کمربندهای کوهزایی تأثیرگذار هستند. در مناطقی که فرایندهای زمین ساختی سبب تشکیل بلندی‌ها و افزایش شیب سطح زمین شده‌اند، فرایندهای سطحی سبب تعدیل ارتفاعات و مسطح کردن شیب‌ها می‌شوند و حجم زیادی از رسوبات آواری را به وجود می‌آورند که در پیشانی کمربند کوهزایی نهشته خواهند شد. این رسوبات به علت حجم و وزن زیاد به صورت مانعی از پیشروی گوه‌های راندگی به سوی جلو، جلوگیری می‌کنند و سبب افزایش نرخ تجمع تنش در آنجا می‌شوند. همچنین افزایش زاویه گسل ها در گوه‌های کوهزایی، لغزش به روی این گسل ها را سخت و گاه غیر ممکن می‌سازد. تشکیل گسل‌های بیرون از توالی و راندگی‌های برگشته را می‌توان نتیجه آزاد شدن چنین تنش‌های تجمع یافته‌ای در نظر گرفت. راندگی شمال نیشابور یک راندگی ثانویه است و به دلیل قطع کردن یال‌های چین‌ها و صفحه‌های راندگی دیگر، می‌توان آن را به عنوان یک راندگی بیرون از توالی در نظر گرفت. نتایج مطالعات به ما نشان می‌دهد که حجم زیاد رسوبات پالئوژن و نئوژن در حوضه پیشانی راندگی نیشابور مانع از پیشروی رشته کوه بینالود به عنوان گوه کوهزایی به سوی جلو )جنوب باختر( شده و رهایی نیروهای تجمع یافته حاصل از آن، گسل بیرون از توالی شمال نیشابور و راندگی های برگشته را ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی

, زمین ساخت, رسوب گذاری, سازوکار برگشتی, راندگی بیرون از توالی, بینالود, نیشابور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060883,
author = {خادمی, محسن and قائمی, فرزین and حسینی, سیدکیوان and فرخ قائمی},
title = {فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود},
journal = {علوم زمین},
year = {2016},
volume = {25},
number = {99},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {زمین ساخت، رسوب گذاری، سازوکار برگشتی، راندگی بیرون از توالی، بینالود، نیشابور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود
%A خادمی, محسن
%A قائمی, فرزین
%A حسینی, سیدکیوان
%A فرخ قائمی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2016

[Download]