پژوهش های دانش زمین, دوره (7), شماره (27), سال (2016-12) , صفحات (144-162)

عنوان : ( مطالعه الگوهای آماری سیستم‌های شکستگی منطقه اخلمد، شمال‌غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی )

نویسندگان: مریم غلامزاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , ریحانه احمدی روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه اخلمد با توجه به ویژگیهای مورفولوژیک و ساختاری مناسب، به کمک تکنیکهای دورسنجی و پردازش دادههای ماهوارهای ترسیم شد. در این مقاله ابتدا شکستگیها از نظر روند به 6 دسته تفکیک شدند. بیشترین تعداد و تنوع گسلی در شرق منطقه قرارداشت. از مقایسه مقادیر طول شکستگیها، مشخص شد که تعداد گسلهای هر دسته با افزایش طول به صورت نمایی کاهش می‌یابد. در بررسی پارامتر فاصله نیز نتایج مشابهی گرفته شد و مشخص شد که تعداد گسلها با افزایش فاصله بندی به طور نمایی کاهش می‌یابد. سپس نقشه‌های منحنی میزان برای 3 پارامتر تراکم، تجمع و نقاط تلاقی شکستگیها ترسیم گردید و مشخص شد که هردو فاکتور تراکم و تجمع در بخشهای شرقی، مرکزی و شمالی و فاکتور تراکم تلاقی شکستگیها در بخش شرقی منطقه بیشترین مقدار خود را نشان میدهد. نتایج فوق نشان از معتبر بودن تشخیص شکستگیها براساس تکنیکهای دورسنجی دارند.

کلمات کلیدی

, تجمع, تراکم طول, تلاقی و فاصله بندی شکستگیها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060885,
author = {غلامزاده, مریم and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین and ریحانه احمدی روحانی},
title = {مطالعه الگوهای آماری سیستم‌های شکستگی منطقه اخلمد، شمال‌غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2016},
volume = {7},
number = {27},
month = {December},
issn = {2008-8299},
pages = {144--162},
numpages = {18},
keywords = {تجمع، تراکم طول، تلاقی و فاصله بندی شکستگیها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه الگوهای آماری سیستم‌های شکستگی منطقه اخلمد، شمال‌غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی
%A غلامزاده, مریم
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%A ریحانه احمدی روحانی
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2016

[Download]