پژوهش های ادب و زبان فرانسه, دوره (2), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (119-144)

عنوان : ( خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین )

نویسندگان: فرزانه هادی تقی , محمدرضا فارسیان , جمشید آذری ازغندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرگ قسطی دومین اثر لویی فردینان سلین، زندگی کودکی و نوجوانی فردینان، راوی اثر را روایت می‌کند. این اثر روایت کننده رنج‌ها و ناکامی‌های مردم فرانسه در دوران عصر طلایی است که به بی قیدی و خوشبختی در تاریخ فرانسه مشهور است. آن چه که نویسنده سعی در تصویر آن دارد زندگی مغازه‌داران، کارمندان و نیز کودکان و نوجوانانی از طبقه متوسط و پایین جامعه فرانسه، در نیمه اول قرن بیستم است. ازاین‌رو در این مطالعه بر آنیم با استفاده از روش نقد جامعه‌شناختی کلود دوشه که بر مبنای تحلیل متن است، به مطالعه گفتمان‌های اجتماعی متن که عبارت‌اند از گفتمان‌های خانواده، کار، مدرسه و مدرنیته، بپردازیم و سپس با یافتن مفهوم نشانه‌ها و ناگفته‌هایی که در ذیل هر مکان، هر شخص و هر دالی در متن نهفته است، به تحلیل جامعه نگاشت این اثر که عبارت است از نوجوان و سلطه اجتماعی دست یابیم. با این رهیافت که جامعه متن روزنه‌ای به سمت جامعه مرجع که در واقع همان جامعه عصر طلایی فرانسه است، می‌گشاید و نگرانی‌ها و دلواپسی‌های یک نسل را از نگاه راوی تصویرمی‌کند.

کلمات کلیدی

عصر طلایی; نقد جامعه‌شناختی; متن; گفتمان اجتماعی; جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060895,
author = {هادی تقی, فرزانه and فارسیان, محمدرضا and آذری ازغندی, جمشید},
title = {خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین},
journal = {پژوهش های ادب و زبان فرانسه},
year = {2015},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-1569},
pages = {119--144},
numpages = {25},
keywords = {عصر طلایی; نقد جامعه‌شناختی; متن; گفتمان اجتماعی; جامعه نگاشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین
%A هادی تقی, فرزانه
%A فارسیان, محمدرضا
%A آذری ازغندی, جمشید
%J پژوهش های ادب و زبان فرانسه
%@ 2322-1569
%D 2015

[Download]